Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik SPERMATOZOIDLER ÝUMURTGA ÖÝJÜGINI NÄDIP TAPÝARLAR?
( 9 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Spermatozoidler ýumurtga öýjügini nädip tapýarlar? Näme üçin olaryň içinden diňe biri ýumurtga öýjügi tohumlandyrýar? Tohumlanan ýumurtga öýjügi näme üçin ýatga düsýär we sol ýerde ösüsini dowam etdirýär? Umuman, tohumlanma hadysasyna beýnimiz jogap berýärmi? Spermatozoidleriň hereket edip, ýumurtga öýjügini tapmagyny beýnimiz kontrollykda saklaýarmy?

Saýtyň muşdagy.

 

Hormatly okyjy!

Tohumlanmanyň bolup geçmegi üçin iki jyns öýjügi hem (ýumurtga öýjügi we spermatozoid) öz ýetişenlik derejesine ýetmelidir. Ýumurtgalykdan çykan ýumurtga öýjügi 12 sagadyň dowamynda tohumlanmalydyr. Ýumurtga öýjügiň ýetişmekligi köplenç aýbaşy halkasynyň ortasynda, ýagny geçen aýbaşynyň birinji gününden hasaplanyňda 10-15 günlerde bolup geçýär. 4 gije-gündiziň dowamynda ýumurtga öýjügi ýatgynyň turbasyndan "süýşüp" gelýär. Döl kadada millionlarça spermatozoidi saklasa hem, diňe bir erkeklik öýjügi ýumurtga öýjügine aralaşyp, düwünçegiň emele gelmegine getirýändir.

Ýumurtga öýjüginiň tohumlanmagy ýatgy turbalarynyň ýokarky böleginde bolup geçip, şu ýerde hem ol ösüp başlaýandyr. Tohumlanan öýjük turbalar arkaly ýatgynyň içine düşüp, onuň bir diwaryna berkleşýändir we ondan çaga düwünçegi we soňundan çaganyň ýoldaşy, göbek bagy ýaly möhüm emele gelmeler döreýär.

Tohumlanma ýagdaýy endokrin ulgamyň sazlaşykly işi (gipofiz mäziniň, ýumurtgalyklaryň işläp çykarýan gormonlary) netijesinde amala aşyp, çaga düwünçegi emele gelensoň, beýnide "göwreliligiň ojagy" emele gelýändir.

Mundan beýläk, göwreli aýalyň hemme beden agzalary göwreliligi götermäge ýardam berýän üýtgemelere sezewar bolýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele