Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik EKIZ ÇAGA DOGURMAGYŇ USULY BARMY?
( 31 Ses Berme )

 

 

Salam, Lukman! Eger tohumyňda ekiz çaga dogran ýok bolsa-da, ekiz çaga doglup bilýärmi? Ekiz çaga dogurmak üçin usul barmyka?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly Okyjy!

Ekizleriň bolmagy nesil yzarlaýjylyk häsiýete eýe bolup, ene tarapdan öň ekiz çagalaryň dogulmagy bu töwekgelçiligi has hem artdyrýar. Ekiz çagalaryň dogulmagy öň seýrek duş gelen bolsa-da (her 80 dogruma 1 ekiz çaga), häzirki wagtda ýumurtgalyklaryň işini tijendirýän gormonal dermanlaryň köp ulanylmagy ekiz çaga dogrumlaryň sanyny artdyrdy.

Enäniň ýaşynyň uly bolmagy (35-40 ýaş), uzak saklanmalardan soň jynsy gatnaşyk geçirmek, käbir önümleriň köp ulanylmagynyň (hoz, balyk, bedene ýumurtgasy) hem ekizleriň dogulmagyna ýardam berýänligi barada maglumatlar bar.

Bejergi ýa-da göwreliligiň öňüni almak maksady bilen gormon serişdeleri kabul edilenden soň, ekizleriň we üçem çagalaryň dogulma töwekgelçiligi ýokarlanýandyr. Ýöne tebigatyň beren "goşa" begenjinden tapawutlylykda, emeli usul bilen ekizleri "tohumlandyrmalaryň" käwagtlar şowsuzlyga we gaýraüzülmelere getirýändigini bellemelidiris. Bu ugurda lukman tarapyndan doly gözegçilik örän wajypdyr.

Hormat bilen saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#3 kayum 2016-12-01 11:09
HORMATLY Lukman menin atam ekiz bolup dunya indi bizden yagny cagalaryndan ekiz dunya inip bilermi
Sitata
 
 
#2 Aylar 2016-10-13 17:13
Bize Ekiz caga gerek
Sitata
 
 
#1 maral 2015-07-05 13:15
Dogry.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele