Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik REZUS-OTRISATEL GAN TOPARY WE ÇAGA EMDIRME MESELELERI
( 4 Ses Berme )

 

 

Salam lukman. Meni gyzyklandyrýan soraga jogap bermegiňizi haýyş edýärin. Menin gan toparym rezus otrisatel. Hazir çagamy göwüsden emdirýarin. Bu çagam üçin zyýanlymy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Eger göwrelilik wagty rezus gapma-garşylykly ýagdaý döräp, ganyň barlagynda antitela öýjükleri tapylmadyk bolsa, size alada eder ýaly esas ýokdur. Birinji göwrelilikde bolsa bu howpuň döreme ähtimallygy aslada bolmaýar. Rezus gapma-garşylykly göwrelilikden soň bolsa, antitela öýjükleriniň peselip, çaganyň saglygyna howp salmaýan halatlarynda dine 2 hepdeden emdirme maslahat berilýär. Çagany emdirmek üçin howpsuz şerti döretmek we indiki göwreliligiň kadaly geçmegi üçin, rezus-otrisatel ganly aýallara Antirezus Immunoglobulin serişdesi dogrumdan soňky 72 sagadyň dowamynda göýberilýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#4 Lukman 2016-07-22 00:25
Aman!

Çaganyň agramy uly bolman, dogrum burgulary kadaly ýagdaýda tutanda çanaklygy kiçi aýallar hem şikessiz dogrup bilýärler. Dogrumyň senesi ýörite formula bilen hasaplananda 22-23 iýul, ýöne iň soňky möhlet 4-5 awgust,çünki göwrelilik jemi 10 akuşer aý-40 hepde dowam edýär.
Sitata
 
 
#3 aman 2016-07-20 23:14
Salam hormatly doktarlar meni yene binjalyk edýan zat ayalymyñ gowresi ejizje doktarlaryn ka birisi çanaklyk kici dogyp bilmez diýa kabir doktar dogar mundan ejiz gyzlar ekiz dogdy diýa menin sizden bir haýystym 16.10.2015 da toy etdik ayalymyn aybasysy 13.10.2015 gecipdir gowresine calt galdy hudaya sukir şu wagytam gowreli aýalym hacan dogar şol hakda ýazaýyñda ..
Sitata
 
 
#2 Betje 2016-07-20 02:55
Quoting aman:
Salam hormatly lukman menin size soragym bar kyn gorman jogabyny yazaýyñda meniñ ayalymyñ boýy 1.45 cm aýalym hazir gowreli 22.07.2016 da wagty dolya ayalym dogyp bilermi


Ayalyng boyy bilen dogurmak ukybynyg arasynda hic hili baglanshyk yooook!
Sitata
 
 
#1 aman 2016-07-20 01:26
Salam hormatly lukman menin size soragym bar kyn gorman jogabyny yazaýyñda meniñ ayalymyñ boýy 1.45 cm aýalym hazir gowreli 22.07.2016 da wagty dolya ayalym dogyp bilermi
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele