Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik ÇAGA EMDIRILÝÄN DÖWRÜŇ KYNÇYLYKLARY
( 6 Ses Berme )

 

 

"Salam lukman. Meniñ 2 aýlyk çagam bar. Çep göwsüm bilen emdirip bilemok, emdirsem tirse-tirse ýarylýar we emzik içine gidýär. Bu nämeden şeýle bolup biler? Ýöne göwsümde gatylyk ýok. Men çaga emdirýän döwrüm bejergi alyp bilerinmi?"

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Göwüsleriň emzikleriniň ýarylmagy köp halatlarda çaganyň ony nädogry almasy (çaga emzigi onuň töweregi bilen agzyna almaly) we süýt mäzleriniň spirt saklaýjy serişdeler bilen işlenmegi netijesinde döreýär. Emzikleriň ýaryklary agyryly awuşamalary döredip, jaýryklar ýokançlyklar üçin "girelge gapysy" bolup biler. Bu ýagdaý bolsa süýt mäzleriniň sowuklama keselini (mastit) döredip bilýändir. Emzikleriň jaýrylmagy dörän wagty göwüsleri gezekleşdirip, çagany ýygy-ýygy, talaba görä emdirme maslahat berilýär. Şeýle edilende çaga gaty ajygyp ýetişmeýär we uzak emip, şikeslenen emziklere agram salmaýar.

Emzikdäki jaýryklaryň çalt bitmegi üçin iň peýdaly derman-ene süýdüniň özi bolup durýandyr. Emdireniňizden soň, süýdüňiziň birnäçe damjasyny göwüsleriňiziň ujuna çalyň we biraz açyk saklap, howada guradyň. Ene süýdi witaminlere, beloga baý, peýdaly tebigy gymmatlyk bolup durýandyr.

Ondan başga-da, emzikleriň jaýryklarynyň bitmegi üçin çaga emdirýän döwrüňiz lanolin ýagyny saklaýan Purelen serişdesini, pantenol saklaýan Bepanten ýagyny ulanmagy maslahat berip bolar. Şeýle-de, emzikdäki ýaralar bitýänçä, göwüsleriň ujuna ýukajyk, tor görnüşli silikondan edilen goraýjy serişdeleri goýup emdirme maslahat berilýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele