Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Zenan saglygy AGYRYLY AÝBAŞYNYŇ DÝUFASTON BILEN BEJERGISI
( 5 Ses Berme )

 

Salam lukman! Meniň aýbaşym gelende içim agyryp, gaýtarýaryn. Derman bilen sanjym alanymdan soň ynjalýaryn. Lukmana ýüz tutamda ol mana dýufaston, indometasin, magne B6, no-şpa yaly dermanlary içmegi belledi. Obamyzyň lukmanlary meniň entek ýaşlygym sebäpli, dýufaston dermanyny içmekden saklanmagy maslahat berdiler. Maňa şu bellenilen bejergiler kömek edip, men peýda taparmykam?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Agyryly aýbaşynyň bejerilmegi üçin Size lukman doly bejergini beripdir. Lukmanyň gözegçiliginde bolup, bu dermanlar 2-3 aýyň dowamynda tapgyrlaýyn kabul edilmelidir. Indometasin bilen no-şpa aýbaşy başlanmazdan 5-6 gün öň kabul edilýar we onuň başlanmagy bilen bes edilýär. Dýufaston serişdesi jyns gormonlarynyň işläp çykma bozulmalaryny aradan aýyrmaga kömek edip, ol durmuşa çykmadyk ýaş gyzlara hem görkezme bilen bellenilip bilner. Bu derman 3-5 aýa çenli aýbaşy halkasynyň 15 gününden 25 gün aralygy, 1-2 gerdejikden kabul edilýändir. Görkezme bilen jyns gormonlarynyň utgaşdyrylan görnüşleri hem lukman tarapyndan bellenilip bilner. Lukmanyň gözegçiliginde galmagyňyzyň wajypdygyny ýene bir gezek belläp, agyryly aýbaşyda geçirilmeli çäreler babatda doly maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Aýbaşynyň öň ýanynda ýüze çykýan kynçylyklar (predmenstrual sindromy)" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Owez 2014-09-04 13:16
Oňurga grija aparasýadan soňam agrylar bolsa name etmeli
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele