Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Zenan saglygy SPIRAL GOÝMAGYŇ DÜZGÜNLERI
( 7 Ses Berme )

 

Salam hormatly lukman! Men 23 ýaşymda. 2 sany çagam bar, kiçisi 3 ýaşynda. Ýoldaşym çaga edineli diýip goýanok. Men bolsa bir uly hojalygyň gelni, kiçi çagalarym hem bar. Şonuň üçin göwrelilikden goranyp, spiral goýdurmak isleýärin. Aýbaşym wagtynda gelse-de, aýbaşynyň üstüne görme gorkusy meni alada goýýar. Men bejergi almazdan ýatga spiral goýduryp bilerinmi?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Ýatga spiral goýdurmazdaň öň, lukmanyň barlagyndan geçme zerurdyr. Jyns agzalaryň sowuklama ýagdaýlary, ýatgynyň boýunjygynyň eroziýa keseli spiral goýmaga garşy görkezmeler bolup durýandyr. Lukman barlagdan soň, goýuljak spiralyň görnüşini (mis ýa-da kümüş simli, gormon saklaýan) saýlap, size peýdaly maslahatlary berip biler. Ýatga spiraly aýbaşynyň soňky güni goýmak amatly bolýar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 BILESIGELJI OGLAN 2017-04-03 14:43
SALAM MILLET
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele