Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Zenan saglygy EGER GYZLYK BAR BOLSA, GÖWRELI BOLUP BOLARMY?
( 70 Ses Berme )

 

 

Salam, lukman! Eger gyzlyk bar bolsa, göwreli bolup bolarmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Daşky jyns agzalaryna dölüň düşen halatlarynda hem göwreliligiň döremeginiň ähtimallygy bardyr. Bu ýagdaý erkeklik öýjükleriniň işjeňligine baglydyr. Juda çeýe gyzlyk perdesiniň jynsy gatnaşyklar arkaly ýyrtylmasa-da, göwreliligiň galyp bilýändigini bellemelidir.

Dogruma gelýän aýallaryň gyzlyk perdesiniň lukmanlaryň emeli usul bilen dilip aýyrýan halatlarynyň bolýandygy bellidir.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog  lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#11 nazli 2017-03-21 00:25
Sorag berjekdim. Gowreliliging ilki virinji ayynda hem yurek bulanma. Bash aylanma alamatlary bolup bilermi..
Sitata
 
 
#10 yomud 2016-02-28 21:18
Goyunow sular yaly boş gurrunleri internetde dal nomeryny alda lukmanyn yanyna baryp gurlesh
Sitata
 
 
#9 enar 2015-11-24 08:34
Salam lukman men gun gunden semreyan garnyndaky yygyetlary ayyryp bolarmy hayys aydayyn men horlanasym gelya
Sitata
 
 
#8 tacli 2015-11-23 20:49
Salam lukman 3o gunne caga galyp bilermi eger galan bolsa jynsy gatnasyk etsen ziyanlymi galan caga hays jogap yazsanyz!
Sitata
 
 
#7 Maýa 2015-04-22 21:45
Quoting Rasit Tahyrow:
Ozunden 5yas uly gyzy alanda gyzlyk perdesini almak kyn dusyarmi LUKMAN daŷy


Dogan, jigi, gyzy "alanoklar", gyzy "söýýärler". Hemem gyzlyk perdesi "gawun" däl ýaşyň bilen gatar ýaly. 5 ýaş uly bolsun, 5 ýaş ýaş bolsun hemmesi deňdir. Lukmanlar hökman daýy bolanoklar, aýal gyzlaram lukman bolup biler
Sitata
 
 
#6 Rasit Tahyrow 2015-04-22 21:33
Ozunden 5yas uly gyzy alanda gyzlyk perdesini almak kyn dusyarmi LUKMAN daŷy
Sitata
 
 
#5 enes 2015-02-18 16:49
Menin durmusa cykanyma 9 yyldan gecdi. Bizde caga yok. 1 gezek goweli boldum 13-14 hepdede oz ozunden dusdi. Ondan som hem 5 yyl gecdi. Maslahat berip bilmersinizi.
Sitata
 
 
#4 Merdan 2014-12-28 18:22
Ekiz çaga göwrede nahili döreýa, eger ekiz çaga isleseň name etmeli, maslahat berseňiz?
Sitata
 
 
#3 sapar 2014-02-19 22:16
Salam hormatly lukman! Yatkesligini nadip guclendirmeli??????
Sitata
 
 
#2 sapar 2014-02-19 22:14
Hp5za
Sitata
 
 
#1 Aman 2013-06-21 12:55
Salam hormatly lukman, menin dostym brinji gijede yanashanda gyzdan hichilli gan gorinmandir onun sebabi namedenka?
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele