Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Zenan saglygy GORMONAL DERMANLARDAN SEMREMEZ ÝALY NÄME ETMELI?
( 3 Ses Berme )

 

 

Salam, Lukman! Gormonal dermanlary saglyk ýagdaýyna zerur bolup ulanylanda, olar adamy semredip bilermi? Semretmez ýaly näme çäre görüp bolýar? Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýan.

Owadan.

 

 

Hormatly okyjy!

Adamynyň endokrin ulgamynyň çylşyrymlylygyna laýyklykda, geçirilýän gormonal bejergi hem bedeniň aýratynlyklaryna we bozulmalaryna görä anyk görkezmeler bolan ýagdaýynda bellenilmelidir. Öz täsir ediş mehanizmine laýyklykda, bir gormonlar bedeniň myşsa agramyny (meselem, androgenler) ulanylyp bedeni daýawlaşdyrsalar, köp gormonlar bedeniň alyş-çalyş ýagdaýyny ýokarlandyrýar, üçünjileri bolsa bedende suwuklygy saklap bedeniň agramyny ýokarlandyryp bilerler. Täze himiki tehnologiýalar bilen öndürilen gormonlarda şunuň ýaly gaýraüzülmeler ujypsyzdyr. Gormon serişdesi bilen bejergi tapgyryny ujypsyz, az mukdarda başlamak, görkezme boýunça belli bir wagt aralygy kabul etmek, kabul edýän iýmitiňiziň ýokumlylygyny wagtlaýyn peseldip we belli bir fiziki işjeňligi saklap beden agramynyň artmagynyň öňüni alyp bolar. Sizi haýsy gormonal serişdesiniň gyzyklandyrýandygyny äşgär eden bolsaňyz, bizde ol barada has anyk we doly maglumat berer ýaly mümkinçilik dörärdi.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele