Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Zenan saglygy KISTA GELEJEKDE-DE ÖSMESINI DOWAM EDERMIKÄ?
( 3 Ses Berme )

 

Salam hormatly Lukman! 25-28 ýaşlaryndaky gyzyň ýatgysynda  sowuklama, kista we kiçiräk yaralar bar. Bu zatlar üçin bejergiler kabul edildi, bejergiden soň 4-5 aý  gecdi, ýöne indi aýbaşy halkasy bozulyp, wagtal-wagtal hapalar gelýär. Içinde yza döreýär, ýatgynyň içi hapadan doly görnenok diýýär. Bu derdtden nädip saplanyp bolar? Beyle ýagdaý köp dowam edermikä? Bu ýagdaýlardan soň göwrede çaga galmazlyk howpy nähili bolarka? Bu meselede kista nähili zyýan ýetirip biler, ony kesdirip aýyrmak gyz üçin howply dälmikä? Siziň gymmatly maslahatyňyza garaşýarys!

Saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Siziň gürrüň berşiňize görä, gyzyň ýatgysynda (ýa-da ýumurtgalyklarynda hem) sowuklama ýagdaýy, ýumurtgalyklarynda hem kista bar.

Siz 4-5 aý haýsy bejergileri alandygyňyz barada maglumat bermeýärsiňiz. Ýumurtgalykda kistanyň döränligini USB görkezdimi? Bejergiden soň onuň ölçegleri ilkibaşkydan kiçeldimi?   

Kistalar öz döreýşi, gurluşy boýunça dürli-dürli bolup, olar hem aýbaşynyň bozulmalaryna, agyrylara, gan akmalara getirip biler.

Gaýtadan bu ýagdaýlaryň sebäbini anyklap, bejergi bellemek üçin näsaga aýallar lukmanyna ýüz tutup, aýal jyns agzalarynyň USB-ny geçmek, jyns ýollaryndan bölünip çykmalaryň bakteriologiki barlagyny, ganyň jyns gormonlaryna barlagyny geçirmek gerekdir.

Bedeniň endokrin mäzlerinde başga näsazlyklary anyklamak üçin endokrinolog lukmanyň maslahaty hem wajypdyr. Alnan netijelere görä, lukman sowuklama garşy bejergi tapgyryny we zerur bolan ýagdaýynda aýallyk gormon serişdeleri bilen (kistanyň görnüşine görä, anyk görkezme bolanda) bejergi berer.

Eger kista has ulalyp, aýbaşy bozulmalaryna getirýän bolsa, ony hirurgiki usul bilen aýyrmak dogry bolar. Bu operatiw bejergi gyzyň bedenine hiç hili ýaramaz täsirini ýetirmeýär.

Kistalaryň aýal önelgesizliginiň sebäbi bolup biljekdigini ýatda saklamalydyr.

Operasiýadan soň bedende dörän gormonal bozulmalaryny doly bejermek üçin, gyz-aýal lukmanyň gözegçiliginde bolup, ýene käbir barlaglardan geçmeli bolar.

Hormat bilen, Lukman.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#8 Maya 2017-01-15 08:24
Lukman haysht edyan jogap berayinda
Sitata
 
 
#7 Maya 2017-01-09 18:25
Salam lukman men 21 yashymda durmusha cykmadyk sag tarapymda agyry peyda bolup yuregim bulashyp bashlady korcegemika diyip uza dushdim welin sag yumurtgalygynda kista bar diydiler bejergi bn ayryp bolmayar olcegi uly operasiya etmesen bolanok diydiler garnymyn 3 yerinden deship operasiya etdiler hersine yekeje tikin dushdi yzyndanam bolnisada yatyp bejergi aldym son 6 aylap джес dermanyny icmegi tabshyrdylar dermany 6 aylap icdim Hudaya shukur yahdayym gowy aybashymwagtly wagtynda gelyar operasiyadanam on wagtynda gelyardi shu wagt yagdayym gowy yone kopler kista bolsan onelgesiz bolyan diyyarler shol dogrumyka?
Sitata
 
 
#6 seyli 2015-02-03 03:11
salam lukma.eger gyzlyk bar yagdayynda gowreliligini nadip bilip bolyar.aybasy gowreli bolsan duybunden galyamy gelmesi.
Sitata
 
 
#5 seyli 2015-02-03 03:09
salam lukman.gowreliligini nadip bilip bolyar eger gyzlyk perdesi ayrylmadyk bolsa.seylede gowreli bolan yagdayynda aybasyn gelmesi duypli galyamyn.
Sitata
 
 
#4 Ashyrguly 2014-11-12 05:47
Da
Sitata
 
 
#3 Dovlet 2014-10-15 11:25
salam lukman.men sizden sorajak zadym jynsy gatnasykda bolnanda tiz tamamlanma problemasy yagny 1-2 mint arasy on bejergi aldym peyda bermedi erkeklik mazinde sovklama ve kista bar diydiler.bejergini alanma bir yil boldy yone peyda bermedi. Bu yagdayda name edip bolar bu yagdayin bejerilmegine umyt barmy sizin maslahatynyza garasyan.kop sagbolun.
Sitata
 
 
#2 Lukman 2014-09-14 01:58
Myrat!

Jyns gatnaşygy arkaly ýokuşan ýokançlygyň kömelejiklerdigini we onuň haýsy görnüşidigini laborator barlagy geçip takyk anyklap bolar.Eger Sizi kömelekli ýokançlyklar barada maglumat gyzyklandyrýan bolsa, saýtymyzda ýerleşdirilen "Peşew we jyns agzalaryň kömelekli ýokançlygy"atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.
Sitata
 
 
#1 myrat 2014-09-12 10:25
salam men ayal masgal bilen jynsy gatnasyk edemde gribok kesel yokasdy sona name derman icsen bolarka
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele