Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Otorinolaringologiýa (Gulak-burun-bokurdak) BURUN GANAMA
( 4 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Meniň doganymyň burny ganayar. Ol 10 ýaşynda, oglan. Gahary gelse, gaýgylansa, burny ganaýar. Lukman barlagyndan geçmedik. Şu barada maslahat berseňiz, minnetdar bolardyk.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Adamyny görüp, degişli barlaglary geçirmezden zeperlenmäniň sebäbini kesgitlemek kynçylyk döredip biler. Burundan ganyň gelmegi  ýokary gan basyşynda, bowrek kesellerinde, gan damarlarynyň üýtgemelerinde (meselem, olaryň giňelmegi, gyzamyk, hörezek ýokanç kesellerinden soň), gan kesellerinde (meselem, gemofiliýa-gany lagtalandyryş faktorynyň doga bolmazlygy ýa-da ýetmezçiligi), ýerli ýüze çykýan sebäplerden bolsa, burun germewinde ýerleşýän damar sepleşmeleriň ýüzleý ýerleşmegi, howply bolmadyk täze döremeler (polip), C witaminiň ýetmezçiligi ýaly sebäpleriň täsir etmegi netijesinde ýüze çykyp bilýändir. Çaganyň burny gananda ony köşeşdirip, oturdyp, kellesini öňe egmegiň (gan bokurdaga gitmez ýaly) wajyplygyny ýatladasymyz gelýär. Lukmana ýetilýänçä, burna 3%-li wodorodyň öteturşusynyň ergini, naftizin, galazolin siňdirilen pamyk dykysyny salma, burnuň daşky deşiklerini  burun germewine gysyp saklama peýdaly netijeleri berip biler. Burun ganamalaryň sebäplerini anyklamak üçin jigiňize otorinolaringolog, görkezme bilen gematolog lukmanynyň maslahatyny alma ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele