Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Otorinolaringologiýa (Gulak-burun-bokurdak) ANGINADAN EJIR ÇEKÝÄRIN
( 1 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Men çagalygymdan bäri anginadan ejir çekýärin. Buzgaýmak iýsem, bokurdagymy gysyp agyragyrdýar. Anginam galanda, ol ayaklaryma, bilime berip, ýöremegim kynlaşýar. 20 ýaşymda angina aýyrtmaga gorkýan. Näme etsemkäm? Anginamy aýyrtsam, ondan dynarmykam?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Angina-badam şekilli mäziň ýiti sowuklama ýagdaýy bolup, ondan soňky galýan  mäzdäki ýerli üýtgemeler dowamly tonzillit hadysasyndan habar berýändir. Dowamly tonzillit ýokançlyklaryň çeşmesi bolup, ylaýta-da ýygy beterleşýän  halatlarynda ol guragyry (rewmatizm) keseliniň, ýürek zeperlenmeleriniň(endokardit, miokardit, ýürek gabsalarynyň zeperlenmeleri) döremeginiň sebäpleri bolup bilerler. Eger Sizde mäziň sowuklama hadysalary ýygy-ýygy ýüze çykyp, ol ýerli üýtgemeler (mäziň iriňlemesi, kiçelmegi, sepleşmeleriň döremegi)  hem-de rewmosynaglaryň üýtgemegi bilen utgaşan ýagdaýlarynda mäzi aýyrma (tonzilektomiýa)  çäresini geçirme soragyna seretme dogry bolar.Hirurgiki bejergi üçin  görkezmeleri otolaringolog lukmany kesgitleýär. Dowamly tonzillit, onuň gaýraüzülmeleri, bejergisi, hirurgiki bejergi üçin görkezmeleri barada doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen  "Dowamly tonzillit: alamatlary, gaýraüzülmeleri we bejergi çäreleri" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele