Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Otorinolaringologiýa (Gulak-burun-bokurdak) IRIŇIŇ BEJERGISI!
( 2 Ses Berme )

Salam, hormatly lukman! Men gaýmorit keselinden ejir çekýan adamlaryň biri. Men şu iriňiň nädip öňüni alyp bilerkäm?! Men çagalykdan bäri kösenýän! Dogrymy aýtsam, şu gaýmorit zerarly yatkeşligime täsir etýän ýaly, kellagry ýygy-ýygydan gaýtalanýar! Men bejergi alýan, emma gaty ol diýen ýaly täsiri uzaga çekenok! Meniň bejergi alan görnüşlerim: ýuwduryp gördüm, deşdirdip gördüm, duz bilen ýuwdum, emma 10 günden köp ýuwamok! Gaýmoride garşy dermanlary ulandym, olaryň köpüsini doly ulanamok! Gaýrat edip, jogap ýazmagyňyzy haýyş edýärin. Bu keseliň öňüni alyş çäreleri barmy? Eger bar bolsa, nähili çäreler. Bu beýleki okyjylar üçin peýdaly bolar. Bize wagt sarp edýäniňiz üçin Size we işewür ýoldaşlaryňyza köp-köp sag bolsun aýdýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Häzirki wagtda gaýmorit keseliniň bejergisi derman serişdelerini (degişli antibakterial dermanlar, ýerli çişginliligi hem-de burnuň nemli gatlagyny guramakdan saklaýan serişdeler, gaýmorow boşlugynyň nemli örtügini dikeldýän serişdeler, burny ýuwmaga niýetlenen erginler), boşlukdaky sowuklama hadysasyny aýyrmaga ýardam berýän fizioemleri hem-de hirurgiki usullar (boşlugy punktirleme-deşme) ulanylýar. Siz antibakterial serişdeleri näçe wagt we haýsy mukdarda ulandyňyz?  Keseli dörediji ýokançlyga garşy serişdäni saýlamak üçin, punktirleme netijesinde alnan iriňiň bakteriologiki barlagy hem-de antibiotiklere  duýgurlylygy barlanylmadymy? Bedeniň kesellere durnuklylyk güýjüni ýokarlandyrmak üçin immun ulgamy tijendiriji serişdeleri hem kabul etmek peýdaly bolar.

Häzirki wagtda gaýmorow boşlugyna derman serişdeleri göýberip bejermek üçin täze ballon sinusoplastika usuly hem ulanylýar. Bu usul burna salnan ýörite abzalyň suwuklyk bilen giňeldilmegi netijesinde, boşlugyň çişgin diwarlaryna derman serişdesi bilen täsir etmäge mümkinçilik berýär.

Sizde bar bolan dowamly gaýmorit keseliniň beterleşmeginiň öňüni almak hem-de peýdaly  bejeriş çärelerini saýlap almak üçin "Kelle we beýni" merkeziniň otolaringologiýa bölümine ýüz  tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele