Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Otorinolaringologiýa (Gulak-burun-bokurdak) BURUN GANAMASYNYŇ SEBÄBI NÄME?
( 3 Ses Berme )

 

 

Men 14 ýaşymda. Burnum öz-özunden ganaýar. Lukmana görnemde, ol maňa burnuň içi ýarylýar diýip aýtdy. Munuň sebabi nämekä? Jogabyňyza garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Siz öz hatyňyzda lukmanyň takyk goýan kesel kesgidini we bejergisini aýtmaýarsyňyz. Burnuň öz-özünden ganamagy bagryň  näsazlyklarynda, gan ulgamynyň kesellerinde, burnuň sowuklama kesellerinde, burnuň täze döremelerinde, gan basyşynyň ýokarlanmagynda, käbir germanlaryň uzak kabul edilmegi (aspirin, warfirin, geparin) netijesinde ýüze çykyp biler.

Burnuň ganamagy K we C witamininiň ýetmezçiligi netijesinde hem döräp biler. Şeýle-de ýetginjeklik döwründe endokrin ulgamynyň üýtgemeleri hem bu ýagdaýa getirip bilýändir.

Doly barlagdan geçip, takyk sebäbi kesgitlemek üçin Size gaýtadan otorinolaringolog we maşgala lukmanyna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele