Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Otorinolaringologiýa (Gulak-burun-bokurdak) BURNUŇ IÇINDE ÖSEN ET
( 7 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Meniň bir burnumda etiň barlygy sebäpli howa az mukdarda geçýär. Bu gaýmorit bolup bilýärmi? Men bu eti operasiýa ýoly bilen aýyrmalymy? Ony nädip aýryp bolar ýa-da onuň üçin burny kesmeli bolarmy?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Siziň keseliňiz "polipozly rinosinusit" diýlip atlandyrylýar. Burnuňdaky ete hem lukmançylykda "polip" diýlip, ol howply däl çilere degişlidir. Bu keselde burun boşlugynda polip emele gelip dem almany kynlaşdyrýar. Şonuň esasynda hem demgysmanyň döremegi, gepleýşiň üýtgemegi, ýadawlylyk, kellagyry ýaly alamatlaryň döremegi mümkindir. Bu ýagdaýda burnuň dykylmasyny hiç hili derman serişdeler, burnuň içine sepilýän spreýlar hem aýryp bilmeýär.

Poliplary görüp anyklamak üçin Size gulak-burun-bokurdak (otorinolaringolog) lukmanyna ýüz tutma netijeli bolar. Burun boşlugyna ýönekeý usul bilen seredilenden poliplary görüp bolýar. Ýöne lukman Size kompýuter tomografiýasyny geçmegi hem maslahat berip biler. Tomografiýa poliplaryň sanyny, ösüp gelýän ýerlerini we başga-da göze görünmeýän poliplary anyklamaga mümkinçilik berýär.

Polip anyklanandan soň lukman Size bejergi usulyny jikme-jik düşündirer. Köplenç bu ýagdaýlarda operatiw bejergi ulanylýar. Polipi aýyrmak üçin burny kesmegiň zerurlygynyň ýokdugyny belläp, Sizi köşeşdiresim gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele