Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Endokrinologiýa (Içki mäz ulgamy) BOÝUM ÇALT ÖSÝÄR
( 1 Ses Berme )

 

 

Men 15 ýaşyndaky oglan. Meniň beden agramym 50 kg, boýum 1m. 94sm. deň. Men häzir hem ösýärin. Boýumyň uzynlygy meni utandyrýar. Bu ýagdaý nämedenkä we onuň bejergisi barmyka? Maňa kömek etmegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Boýuň ösmegi nesil yzarlama häsiýetine (eger ene-ataňyz uzyn boýly bolsa), iýmitlenmäniň hiline, endokrin ulgamyň ýagdaýyna bagly bolup, ol gipofiz mäzinde işläp çykýan somatotrop gormonynyň täsiri bilen amala aşyrylýandyr. Bu gormonyň köp işlenilip çykarylmagy boýuň uzyn bolmagyna getirip biler. Ondan başga-da, bedende testosteron gormonynyň ýetmezçilik etmegi hem (siziň ýetginjeklik ýaşyňyzy hökman göz öňüne tutmaly) boýuň aşa ösmeginiň sebäbi bolup bilýändir. Degişli barlaglary geçirip, somatotrop gormonynyň ýokary işjeňliginiň basyp ýatyrylmagyna täsir etjek derman serişdeleri (görkezme bilen!) saýlamak üçin endokrinolog lukmanyna ýüz tutmak netijeli bolar. Fiziki maşklaryň ýerine ýetirilmegi netijesinde hem, somatotrop gormonynyň täsiri myşsalaryň ösmegine gönükdirilip, boýuň ösmegi haýallap biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele