Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Endokrinologiýa (Içki mäz ulgamy) AKROMEGALIÝA NÄHILI KESEL?
( 1 Ses Berme )

 

 

 

Salam, hormatly lukman! Akromegaliýa nähili kesel bolýar?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Akromegaliýa – gipofiz mäzinde somatotropin gormonynyň artykmaç işläp çykarmagy netijesinde döreýän kesel bolup, ol süňkleriň, ýumşak dokumalaryň hem-de içki agzalaryň sazlaşyksyz ösmegi bilen häsiýetlendirilýändir.

Näsagyň daşky keşbiniň üýtgemegi ýuwaş-ýuwaşdan bolup geçip, ol üýtgemeleri ilki bilen daş- töwerekdäki adamlar duýýarlar. Näsagda gaşüsti egimiň, çekgäniň, aşaky äňiň, dişara ýerleriň ulalmagy ýaly ýüz keşbiň üýtgemeleri bolup geçýär. Ondan başga-da, bu kesel üçin burnuň, gulaklaryň ulalmagy, deriniň çeýeliginiň ýitmegi, elleriň we dabanyň, döş kapasasynyň görnüşiniň ulalmagy ýaly alamatlar mahsusdyr. Näsaglary ysgynsyzlyk, bogunlarda agyry, derlegenlik, aýallary aýbaşy halkasynyň bozulmagy, erkek adamlary bolsa jynsy höwesiň peselmegi biynjalyk edip biler.

Somatotropin gormonynyň artykmaç bölünip çykmagy gipofiziň adenomasy netijesinde ýa-da endokrin mäzlerde (galkan şekilli mäz, böwregasty mäz, jyns mäzleri) dörän bozulmalar zerarly bolup geçip biler. Keseliň bejergisi gipofiziň adenomasyny hirurgiki usul bilen aýyrmak, şöhle bilen bejergi geçirmek, ösüş gormonynyň artykmaç bölünip çykmagynyň öňüni alýan serişdeleri (parlodel, lizinil) ulanmak ýaly çäreleri öz içine alýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele