Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Endokrinologiýa (Içki mäz ulgamy) SÜÝJÜLI DÄL DIABET
( 1 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Men doglalym bäri şu keselden ejir çekýän. Lukmanlaryň görkezmesi boýunça Dermopressin diýen dermany gündelik ulanýan. Dermany ulanmadyk ýagdaýymda suwy köp içýän, ysgynsyz bolýan. Häzir men 20 ýaşymda, 2-nji derejeli semiz. Şu keselimden ymykly açylmak isleýän. Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýan.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Süýjüli däl diabet gipotalamusda (nerw ulgamyň bir bölegi) işläp çykarylýan wazopressin gormonynyň ýetmezçiligi netijesinde döreýän keseldir.

Wazopressin ýa-da antidiuretiki gormony, bedendäki suwuň deňagramlylygyny kadalaşdyrýan gormon bolup, onuň ýetmezçiligi çykýan peşewiň mukdarynyň köpelmegi (bir gije-gündizde 5-6 litra çenli), teşneligiň ýüze çykmagy, deriniň guraksy bolmagy, bölünip çykýan tüýküligiň azalmagy ýaly alamatlar bilen ýüze çykýar.

Beden suwuklyklarynyň içki basyşyny kadalaşdyrmakdan başga-da, wazopressin gan basyşyny bir derejede saklamaga, käbir gormonlaryň işläp çykmagyny  kadalaşdyrmaga, ganyň lagtalanmasyny üpjün etmäge, merkezi nerw ulgamyny işjeňleşdirip, ýatkeşliligi ýokarlandyrmaga gatnaşýar.

Bedene ýetmezçilik edýän gormonyň öwezini dolmak üçin, ony belli bir düzgün boýunça hemişe kabul etmek hökmandyr.

Eger Size endokrinolog lukmany belli bir yzygiderlikde kabul etmek üçin desmopressin (wazopressin gormonynyň sintezirlenen görnüşi) serişdesini bellän bolsa, ony yzygider kabul ediň.

Ondan başga-da, bu keselde minirin gerdejikleri, burnuň içine sepilýän (spreý) presayneks, damja görnüşli H-desmopressin, adiuretin SD, 3-5 günde bir gezek ulanylýan pitressin tanat serişdeleri hem lukmanyň görkezmesi bilen ulanylyp bilner.

Süýjüli däl diabetli adamlar hemişe endokrinolog lukmanyň gözegçiliginde bolmalydyrlar.

Hromat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele