Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Endokrinologiýa (Içki mäz ulgamy) TOUTI EKSTRAKTY BARADA MAGLUMAT
( 8 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Maňa gaýrat edip "Ekstrakt Touti Yaponskiy" serişdesi barada turkmen dilinde maglumat bermeginizi haýyş edýärin. Touti Yaponiyada öndürilyan süyji kesele garşy derman. Şol dermany bizde tapmaga mümkinçilik barmy?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Ýaponiýada öndürilýän "Touti" ekstrakty biologiki işjeň serişdelere degişli edilip, ol ýapon halkynyň giňden ulanýan noýbasynyň adaty ýagdaýda turşadylan görnüşidir. Noýbanyň bu görnüşi dine Ýaponiýada duş gelýär. Serişde kem-kemden köpeldilýän mukdardan kabul edilmelidir.

Touti serişdesi keseli doly bejermäge ukyply bolmasa hem, süýji keselli näsaglaryň umumy ýagdaýyny gowulandyrmaga we ganda süýjiniň mukdaryny kem-kemden peseltmäge ukyplydyr. Bu derman, biologiki işjeň serişdesi höküminde dine lukmanyňyzyň maslahatyndan soň kabul edilmelidir. Bu dermanyň dermanhanalarymyzda bardygy ýa-da ýokdugy babatda bizde maglumat ýok.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele