Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy ÝÜREK BULANMANYŇ SEBÄPLERI
( 8 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Men häzir 25 ýaşymda. Ertir irden ukydan turamda dine ýüregim bulanýar. Maşyna münsem hem şeýle ýagdaý gaýtalanýar. Şuňa çäre ýokmuka?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Ýürek bulanmanyň öňüni almak üçin onuň sebäbini bilmek möhümdir. Köp keseller üçin umumy bolan bu oňaýsyz alamat iýmit siňdiriş ulgamyň keselleri (gastrit, holesistit, gepatit, pankreatit), deňagramlylygy (westibulýar) saklaýan ulgamyň bozulmasy (Menýeriň keseli), gan azlylyk, galkan şekilli mäziň keselleri, nerw ulgamyň şikeslenmeleri, gan basyşyň üýtgemeleri üçin mahsus bolup, degişli keselleriň bejergisi onuň aradan aýrylmagyna ýardam berip biler. Käbir derman serişdeleriň ýaramaz täsiri höküminde hem ýürek bulanma döräp biler. Ýürek bulanmanyň sebäbini anyklamak üçin, ilkinji nobatda maşgala lukmanyna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#2 meret 2014-10-07 14:09
Men jynsy gatnashyk edemde, sonyna chenli yetip bilemok sebabi (|) yatya. Nam uçin beyle bolya we nadip gutulyp bolar?
Sitata
 
 
#1 kuwwat 2014-09-23 13:22
Hormatly lukman men ayalym bn jyns gatnasygy edemde onki yaly gyjynma bolanok solar barada maslahat bersene
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele