Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy OBLEPIHA ÝAGYNYŇ PEÝDASY
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam saytyn lukmanlary! "Оblepiha ýagy" diýilýan ýagyn nahili peýdaly taraplary barka? Onun gyzylödekde dörän eroziya hem peýdasy barmyka? Şu soragymyza jogap berseňiz sizden gaty hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy, Abdulla.

 

 

Hormatly Abdulla!

Oblepiha ýagy oblepiha ösümliginiň (türkmen dil. – çasaran, çasargan) miwesinden we ýapragyndan alnyp, ol karotina, E witaminine, olein, palmitin, linol turşulyklaryna, hlorofilli maddalara baýdyr. Onuň alawlama garşy täsiri, şikesleri bitiriji, dikeldiji häsiýetiniň belliligi üçin, bu ýag aýal keselleriň bejergisinde (ýatgynyň boýunjygynyň eroziýasy, jynshananyň sowuklamasy), aşgazanyň we oniki barmak içegäniň baş keselinde, deriniň şikeslenmelerinde giňden ulanylýar.

Aşgazanyň we oniki barmak içegäniň baş keselinde bu ýag 1 çaý çemçeden günde 2-3 gezek kabul edilýär. Gyzylödekden ýagyň çalt geçip, saklanma mümkinçiliginiň bolmaýanlygy sebäpli, bu ýagy onuň eroziýa keselinde ulanma az täsirli bolup biler. Şeýle-de, bu ýagy öt haltanyň alawlama we daş keselinde, bagryň, aşgazanasty mäziň alawlama kesellerinde kabul etmekden saklanmalydygyny aýratyn bellemelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele