Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy IÝMIT SIŇDIRIŞ AGZALARYŇ NÄSAZLYGY
( 4 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Meni aşgazan we öt agyrylary biynjalyk edýär. Köplenç ýüregim hem bulanyp, başym hem aýlanýar. Şeýle-de, içim hem suw ýaly geçip başlady. Damja görnüşli sanjym alsam, biraz ýagdaýym gowulanýar, ýöne biraz wagtdan ýene hemme zat gaýtalanýar. Bu nämedenkä? Maňa siziň maslahatyňyz gerek.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Siziň arz edýän alamatlaryňyza esaslanyp, iýmit siňdiriş ulgamynyň utgaşykly bozulmasynyň bardygyny çaklamak bolýar. Megerem, aşgazanyň we öt haltanyň işiniň bozulmalary, iýmit siňdirişi üpjün edýän fermentleriň ýetmezçiligine getiripdir. Şol sebäpden içegelerde hem iýmit siňdiriş bozulyp, täretiň suwuk halda, kadasyz bolmagyna getirendir. Beýle ýagdaýlar aşgazanasty mäziň, aşgazanyň, içegäniň alawlama keselleri üçin mahsusdyr. Hemme güman etmeleri aradan aýryp, dogry kesel kesgidini bellemek üçin, Size gastroenterolog-lukmanyň barlagyndan geçme peýdaly bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele