Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy AŞGAZANY AGYRÝAN ERKEKLER NÄME IÝMELI?
( 9 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly saýtyň lukmanlary! Aşgazany agyrýan erkek adamlara nähili zatlary iýip-içmeklik maslahat berilyar. Jogabynyza garaşýarys. Sag boluň!

Abdylla.

 

 

Hormatly Abdylla!

Aşgazanyň agyrmagy dürli sebäplere görä ýüze çykyp, bu alamat köplenç gastrit keseli üçin hem mahsusdyr. (Siz hatyňyzda kesel kesgidini anyk görkezmeýärsiňiz). Aşgazan şiresiniň işlenip çykyş mukdaryna baglylykda, iýmitlenme tertibi hem-de önümleri dürli-dürli bolýandyr. Bu babatda has doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Gastrit: sebäpleri, alamatlary, bejergisi we berhizi" atly makala bilen tanyşmaklygyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Okyjy. 2015-04-11 00:15
Hormatly Lukman! Aşgazan-içege, umunan iýmit siňdiriş ulgamnyň näsazlyklarynyň sebäbi oňurga sütünindäki bozulmalar bolup bilermikä?! Meniň pikirimçe öz ýagdaýymdan çen tutsam, arabaglanşyk bar ýaly.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele