Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy ÝAŞ ÇAGANYŇ GARNY NÄMEDEN AGYRÝAR?
( 1 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly Lukman! Meniň 15 günlük çagamyň garny agyrýar. Bu nämeden bolup biler?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Täze doglan çaganyň içiniň agyrmagynyň esasy sebäbi içege sanjylarynyň ýüze çykmagy bilen baglydyr. Düzgün bolşy ýaly, bu ýagdaý çaganyň ömrüniň 3-4-nji hepdesinde döräp, bu sanjyly agyrylaryň dowamlylygy ilki 30 minuda deň bolsa, soň olaryň dowamlylygy 2-3 sagada çenli uzalyp bilýändir. Içegeleriň belli bir böleginde ýygrylmalaryň hem-de howanyň artykmaç emele gelmeleriň sebäbi köp dürli bolup biler. Emdirýän enäniň ýellendirýän önümleri iýmegi (sogan, kelem, alma, noýba önümleri), emeli iýmitlenmedäki çaganyň gury süýt garyndylarynyň görnüşiniň çalşylmagy, iýmitlendiriş düzgünleriniň bozulmagy, süýt garyndylary nädogry taýynlamak, emýän wagty çaganyň howany ýuwutmagy içegede döreýän agyrylaryň sebäbi bolup biler. Käwagtlar içege sanjylary çaga bedeninde duş gelýän başga näsazlyklaryň hem alamaty bolup bilerler. Şol sebäpden hem, bu babatda Size gözegçilik edýän çaga lukmany bilen maslahatlaşmak ýerlikli bolar. Täze doglan çagada duş gelip biljek ýene başga ýagdaýlar barada hem doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Täze doglan çaganyň birinji aýynyň kynçylyklary" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele