Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy IÇIMIŇ HAS KÖP ÝELLENMEGI
( 2 Ses Berme )

 

 

Salam, lukman! Meniň berjek soragym birza gödegräk. Dogrymy aýtsam, gňnüden-göni lukmana ýüz tutmaga utanýan. Meniň içim adatdan köp ýellenýär, içimiň ýelini goýbermesem, garnym çişip durýar. Munuň sebäbi nämekä? Bejergisi barmyka ýa-da bu tebigy zatmyka? Kömek edip, gerekli maslahatlary berseňiz, şu saýt üçin zähmet çekýänlerden razy bolardym. Jogabyňyza garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Içegeleriň sowuklama ýagdaýlary, içege disbakteriozy, onda işläp çykýan fermentleriň ýetmezçiligi, öt haltanyň öt bölüp çykaryş bozulmalary içegede artykmaç howanyň emele gelmegine, ýagny içegeleriň ýellenmegine sebäp bolup biler.

Köp halatlarda käbir önümleriň (noýba önümleri, kelem, turp, sarymsak, sogan) aşa köp kabul edilmegi hem içegeleriň ýellenmegine getirip biler.

Öt haltanyň we içegeleriň kesellerini öz wagtynda bejerme, içege mikroflorasyny kadalaşdyrma, iýilýän önümlere üns berme bu oňaýsyz ýagdaýyň döremeginiň öňüni alyp biler.

Ýüze çykan bozulma baglylykda, iýmit siňdiriş fermentlerini (panzinorm, kreon, festal), içege disbakteriozyny aradan aýyrma (bifidumbakterin, enteroseptol, kolibakterin) serişdeleri, adsorbent (sorujy) serişdeleri (enterosorbent, işjeňleşdirilen kömür) ulanmak peýdaly netijeleri berip biler.

Ýüze çykan näsazlyklary anyklap, içege ýellenmesiniň bejergisini almak üçin gastroenterolog lukmanlaryna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele