Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy DOÝUP IÝDIGIM, TÄRET EDÝÄN. BU NÄMEDENKÄ?
( 1 Ses Berme )

 

 

Doyup iydigim, täret edýän. Bu nämeden beýle bolýarka?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Iýmit-siňdiriş ulgamynyň işi köp faktorlara bagly bolup, dogry iýmitlenme hem bu ulgamda ýüze çykýan köp bozulmalaryň öňüni alyp bilýändir. Siziň soragyňyza doly we dogry jogap bermek üçin, Siziň täret etmeleriňiziň ýygylygy, täretiň ýagdaýy we başga alamatlar (içiňizde agyry, içiň ýellenmegi we başgalar) barada maglumat bilmek peýdaly bolardy.

Gowy naharlanmadan soň täret etme içiň birnäçe gün gatamagyndan soň bolup geçse, bu ýagdaý iýmitiň içegeleriň işini tijendiriji täsir edendiginiň alamaty bolup biler. Eger her naharlanmadan soň, agyrylar bilen utgaşýan, suwuk görnüşli täret etmeler bolup geçse, onda bu içegedäki näsazlyklardan habar berip (enterit, "gyjyndyrylan" içege alamaty, disbakterioz ) lukmanyň maslahatyny almaklygy talap edýändir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele