Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy IŞDÄNI NÄDIP GOWULANDYRMALY?
( 3 Ses Berme )

 

 

Salam, lukman aga! Meniň hiç işdäm ýok. Tomusdandyr diýseňiz-ä, gyşyna-da ýagdaý şeýle. Şonuň üçin-de gaty hor. Deň-duşlarymyň ýanynda gaty kiçi görünýärin. Men dostlarym bilen kafede bile oturyp iýip-içenimizde, olar 5 minutda iýseler, men 15 minut giç gutarýaryn. Men köp iýmäge şunça jan etsem-de, iýip bilemok. Işdämi gowulandyryp, semrär ýaly name çäre barka?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Adamda işdäniň pesligi ýa-da ýokarylygy bu ugurda onuň nesil yzarlaýjylyk häsiýetlerine, alyş-çalyş ýagdaýlaryna, iýmit siňdiriş ulgamyň agzalarynyň ýagdaýyna, onuň gündelik ýaşaýyş işjeňligine köp derejede baglydyr.

Lukmanlar işdäni ýokarlandyrmak üçin az-azdan, ýöne ýygy-ýygy iýmegi, işdäniň döremegine getirýän gök önümlerden taýynlanan işdäçarlary nahardan öň iýmegi, witaminler toplumyny, ylaýta-da C, B12, E witaminleri kabul etmegi maslahat berýärler. Babatelpek, mamyr, germes, boýbaduran, narpyz otlarynyň gaýnatmalarynyň hem nahardan öň kabul edilmegi işdäniň açylmagyna kömek edip biler.

Kadaly we ýokumly iýmitlenme bilen sport türgenleşikleri utgaşdyrma bedeniňiziň myşsa agramynyň ulalyp, daýawlaşmagyňyza kömek edip biler. Öz gezeginde fiziki işjeňlik Siziň işdäňiziň ýokarlanmagyna ýardam berip biler. Bedeniňiziň aýratynlyklaryna görä, Size peýdaly berhizi we sport maşklarynyň görnüşini saýlap ulanmak üçin berhiz tutma ugrunda işleýän lukmanlara we sport tälimçilerine ýüz tutmagy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele