Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy DOWAMLY GASTRIT KESELINDE BERHIZ TUTMALYMY?
( 5 Ses Berme )

 

 

Hormatly Lukman! Dowamly gastrit keselinde berhiz tutmalymy ýa-da islän naharyňy iýibermelimi? Maslahat berseňiz, hoşal bolardym.

Şatlyk.

 

 

Hormatly Şatlyk!

Gastritli näsaglara berhiz tutmak bejerginiň esasy bolup, keseliň ýiti hem-de dowamly döwürlerinde onuň düzümi üýtgäp biler.

Gastroenterolog-lukmanlaryň maslahat bermegine görä, iýilýän iýmitler we içgiler juda sowuk ýa-da gyzgyn bolmaly däldir. Gaty iýmit gowy çeýnelip, günüň dowamynda birnäçe gezek (5-den az däl) az-azdan iýmitlenme dogry hasaplanýar.

Gastritiň ýüze çykyş görnüşine görä, berhizleriň düzümi üýtgäp biler.

Aşgazan şiresiniň pes işlenip çykmasy bilen geçýän gastritlerde ýagly bolmadyk et, balyk, dürli çorbalary, turşy bolmadyk süýt önümleri, täze bolmadyk (düýnki-öňňünki) çörek, süýt, bişirilen ýumurtga, mesge, gowy bişirilen şüleler maslahat berilse, şiräniň köp bölünip çykmasy bilen geçýän görnüşinde bolsa, berhiz onuň işlenip çykmasyny azaltmaga gönükdirilen bolmalydyr.

Onuň üçin berhize ýagly bolmadyk eti, owradylan gök önümlerden taýynlanan ýagsyz çorbalary, ownuk makaron önümleri, mazaly bişirilen dürli şüleleri goşmak peýdalydyr. Şonuň ýaly-da, çaý, kakao, kofe içmäge rugsat berilýär.

Gastrit keselinde tutulmaly berhiziň aýratynlyklary barada ýakyn günlerde saýtymyzda çykjak "Gastrit: görnüşleri, alamatlary, bejergi çäreleri" diýen makalada giňişleýin gürrüň ediler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#2 Myrat 2015-01-15 01:46
Hormatly lukman!gastrit keseli ayyrlyarmy ya ayrylmayarmy
Sitata
 
 
#1 şatlyk 2012-07-31 01:05
minnetdar
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele