Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy DÝUFALAGY NÄHILI KABUL ETMELI?
( 10 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! 8 ýaşly oglum özbaşdak taret edip bilmeýär. Ol serebral ysmaz keseli bilen kesellän. Oňa dýufalak berýärdik.

Bu serişdäni näçe wagtyň dowamynda ulanyp bolýar? Ýene haýsy serişdeler peýdaly bolup biler?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Dýufalak işegede suwuň saklanmagyny we täretiň ýumşamagyny, işegäniň içinde osmiki basyşyň ýokarlanmagyny we işegeleriň işjeňliginiň ýokarlandyrylmagyny üpjün etmek netijesinde içiň gatamagyny bejerýän serişdedir. 6 ýaşdan uly çagalara bejerginiň birinji günlerinde dýufalagyň 20-30 ml. mukdaryny berýärler, soňundan günde bir gezek nahar wagty 10-15 ml. berilýär. Dýufalak öwrenişmä getirmeýär, içiň gatamagynyň sebäbine baglylykda bejerginiň dowamlylygy bir aýa çenli dowam edip bilýändir. Bu serişde içegäniň mikroflorasyny kadalaşdyrmaga kömek edýän serişde höküminde hem dowamly ulanylýar.

Içiň gatamagyna garşy peýdaly serişdeler höküminde Guttalaks serişdesini hem belläp geçip bolar. Bu serişde hem öwrenişmä getirmeýär, şomuň üçin hem dowamly ulanmak üçin maslahat berlip biler. Köplenç bu serişdäniň irden 10 damja mukdarda ulanylmagy hem peýdaly netijeleri berip biler. Derman miwe şiresiniň ýa-da gaýnan suwuň köp bolmadyk mukdarynda eredilip kabul edilýär.

Içiň gatamagynyň öňüni alamakda iýmitiň görnüşleriniň köpdürli bolmagyna üns berip, iýmitde iri süýümli önümleriň (kelem, süle we greçka şülesi, guradylan garaly, noýba) agdyklyk etmegine üns bermelidir. Şonuň ýaly hem, täret bölekleriniň gatamazlygy üçin çaga günde 1-1,5 l. çenli suw içmek maslahat berilýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele