Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy ÇIG ET IÝMEK ZYÝANLYMY?
( 18 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Men çagalygymdan bäri çig et iýýän. Işdäm çig eti bişen etden kem görmese, pes görenok. Üwelip sogandyr burç, duz garylan et bolsa, başga iýmit küýsämok. Ýöne meni bir zat alada goýýar.

Çig et adam saglygyna zyýanlymy ýa-da ony adaty iýmitler ýaly kabul edip bolarmy?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Dürli halklaryň naharlarynyň içinde çig etden taýynlanan tagamlar hem azlyk etmeýär. Çig et iýmegi söýüjiler ýaş malyň täze, näzik etiniň, bişirlen ýa-da gowurlan etden has tagamlydygyny belleýärler. Ondan başga hem, adam aminokislotalaryň dürli böleklerini saklaýan belogyň, fosforyň, ýagda ereýän witaminleriň köp bölegini etden kabul edýär. Et ýylylygyň täsiri bilen bişirlende bu peýdaly beloklar, witaminler dargaýar, minerallar bolsa beden tarapdan kynlyk bilen işlenilýän böleklere geçýär.

Çig etiň beden üçin peýdaly taraplarynyň bolşy ýaly, saglyk üçin ýaramaz, howply taraplary hem bardyr. Öküz gurçugynyň ýokuşmagy soňuna çenli bişirilmedik ýa-da çig etiň kabul edilmegi netijesinde bolup geçýär. Çig etiň iýilmegi netijesinde myşsalaryň agyrmagyna getirýän togalak gurçuklaryň (trihinella) ýokuşmagy hem bolup biler.

Sygyr etini çigligine iýip bolar. Guş eti çigligine tagamly däldir. Goýnuň we geçiniň eti bolsa gatydyt. Doňuz etini çig iýmek bolsa saglyk üçin has hem hopludyr. Çünki doňuz etinde gurçuklaryň uly mukdary saklanyp biler.

Şonuň üçin hem eti çigligine ýa-da bişirip iýýändigiňize garamazdan, ony tanaýan söwda nokadyňyzdan satyn almagyňyz wajypdyr.

Ondan başga-da, etiň çigligine iýilmegi iýmit siňdiriş agzalarynyň işine ýaramaz täsir edip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Shanur 2017-04-13 19:47
Lukman menin iki chagam bar indem chaga galman dur nameden bolup biler.Barlagda ayalymyn garmony guychli diydiler lichenya aldy shonda da peyda edenok.Jynsy gatnashykdan son dol yzyna akyar.Men dol dokyan .
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele