Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy SÜÝJI KESELI WE ÇILIMKEŞLIK
( 5 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Men 33 ýaşymda. Süýji keselimiň bardygy sebäpli hemişe berhiz saklap gezýärin. Meniň ýagdaýym gowy bolsa-da, men ganymy kadaly barlamalymy? Ýene bir sorag. Günde bir gap çilim çekyärin. Çilimi birden taşlasam saglyga zyýany bolarmyka?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Elbetde, size gözegçilik edýän endokrinolog lukmanynyň gözegçiligi astynda, bellenen tertipde, kadaly ganyň glýukoza barlagyny, peşewiň glýukoza barlagyny geçirip durmak zerurdyr. Çilimi taşlama islegiňizi bolsa men iki elläp goldaýaryn.

Nähili mukdarda çekýäniňize garamazdan, çilimkeşlik süýji keselli näsaglar üçin has hem zyýanly endik bolup durýandyr.

Glýukozanyň kadasyz özleşmegi bilen häsiýetlenýän süýji keselinde bedeniň hemme gan damarlarynyň şikeslenmegi syn edilip, ol şikeslenme häsiýeti gözüň, ýüregiň, böwrekleriň, aýaklaryň, jyns agzalaryň ýagdaýynyň üýtgemegine getirýär. Netijede, beýnä gan inme, ýüregiň infarkty, gözüň görşüniň peselmegi, böwrek ýetmezçiligi, jynsy gowşaklyk ýaly howply we bejerilmesi kyn bolan keselleriň ýüze çykma ýygylygy köpelýär.

Çilim bolsa, has hem onuň düzüminde saklanýan nikotin we kömürturşy gazy öz gezeginde damarlaryň ýygrylmagyna we dokumalarda kislorodyň üpjünçiliginiň peselmegine getirip, süýji keseliniň täsiri bilen bar bolan bozulmalary has hem beterleşdirýändir. Çilimiň täsiri bilen süýji keselinde döräp biljek gaýraüzülmeleriň ýüze çykma ähtimallygy birnäçe esse ýokarlanýar.

Çilimi taşlamagyň usullary barada has giňişleýin maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Nikotin "tussaglygyndan" azat boluň!" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele