Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy GÖBEK NAME ÜÇIN AKÝAR?
( 11 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Menin göbegim akyp, onuň daşy agyrýar. Ýüzünligine ýatjak bolsam agyry düýýaryn. Göbegimden şepbeşik suwuklyk akyp, bir başlasa 4-5 gün dowam edýär. Bu ýagdaý nämekä we ony nähili bejerip bolar?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Göbegiň daşyny gurşap alýan deriniň we onuň aşagyndaky ýag gatlagynyň alawlama hadysasyny, lukmançylyk dilinde "omfalit" diýip atlandyrýarlar. Göbegiň doga kemçilikleri, göbek kanalynyň dar ýa-da çekilen bolmagy we ol ýerde ýag mäzleriniň çykyndylarynyň toplanmagy, gigiýena çäreleriniň (göbek halkasyny ýuwmak) ýeterlik geçirilmezligi, göbege bakteriýalaryň we kömelekleriň düşmegi sowuklama ýagdaýynyň döremegine getirip biler. Bu kesel göbegiň ýanyndaky deriniň gyzarmagy, göbek halkasyndan iriň görnüşli suwuklygyň bölünip çykmagy, agyrylar ýaly alamatlar bilen ýüze çykýandyr. Göbek halkasynyň sowuklamagy ýönekeý sowuklama hadysasy ýa-da onuň daşyny gurşap alýan dokumalaryň iriňlemegi we ölmegi ýaly görnüşleri bilen ýüze çykyp biler. Wagtynda bejerilmedik ýagdaýynda göbek gan damarlarynyň sowuklamagy we ýokançlygyň garyn boşlugyna ýaýramagy (peritonit) ýaly gaýraüzülmeler döreýändir.

Ýönekeý omfalit göbek halkasynyň marganeş turşylygynyň (margansowka) ergini, 3%-li perekisiň öteturşysynyň ergini, 1%-li dioksid ergini bilen ýuwma we antibiotik melhemleriniň çalynmagy we antibiotik serişdeleriniň kabul edilmegi, fizioemleri ulanmagyň kömegi bilen bejerilýär. Keseliň başga görnüşleri keselhana şertlerinde bejerilýändir.

Göbek halkasynyň sowuklamasynyň sebäbini anyklap, ýerlikli we dogry bejergini almak üçin hirurg lukmanyna ýüz tutmaklygy maslahat berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele