Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Iýmit siňdiriş ulgamy IÇIŇ ÝELLENMEGINIŇ SEBÄPLERI
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Men 27 ýaşyndaky oglan. Meni içimde howanyň bolmagy biynjalyk edýär. Käwagtlar içimin agyrsyndan ýerimden hem turmaga ýagdaýym galmaýar. Iýýän iýmitlerim hem adaty önümler. Uly täretim hem üýtgewsiz, içim geçmeýär. Içim näme sebäplerden ýellenip biler?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Içiň ýellenmeginiň sebäpleri anyklanylanda ilki bilen iýilýän önümleriň görnüşleri seljerilmelidir. Noýba önümleriň, üzümiň, kelemiň, süýji almanyň, gara çöregiň, ysmanagyň, hurmanyň, kişmişiň, kwas we piwo içgisiniň kabul edilmegi, süýt önümleriň we gazlandyrylan içgileriň aşa köp ulanylmagy içiň gaty ýellenmegine getirip biler.

Aşgazan-içege ulgamynda aýlanýan howanyň (gazlaryň) düzümi kislorod, ammiak, kömürturşy, serowodorod, wodorod, metan, merkaptan, azot gazlaryndan ybaratdyr. Aşgazanda we içegelerde 0,9 l. gazlaryň saklanmagy kada hasaplanyp, täret etme netijesinde içegeler boşadylanda 0,5 l. çenli gazlar bölünip çykýandyr. Nahar iýilýän wagty howanyň ýuwdulmagy, aşa doýup iýme, içegeleriň peýdaly ýokançlyklarynyň düzüminiň üýtgemegi (disbakterioz), içegeleriň hereketiniň bozulmagy, dişleriň näsazlyklary, içegeleriň howply täze döremeleri içiň ýellenmeginiň esasy sebäpleri bolup bilerler. Şonuň ýaly-da, içegeleriň aşa ýellenmegine nerw ulgamyň duýujylygynyň bozulmagy (newroz), iýmit-siňdiriş ulgamyň keselleri (meselem, aşgazanyň baş keseli), içegeleriň gelmintoz keseli, içegelerde geçirilen hirurgiki bejergiler sebäp bolýandyrlar.

Görşümiz ýaly, içiň ýellenmeginiň sebäpleriniň köpdürliligini göz öňüne tutup, sizi biynjalyk edýän alamatyň ýüze çykyş sebäplerini anyklamak üçin gastroenterolog lukmanyna ýüz tutmaklygyň netijeli boljakdygyny nygtasym gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 jemile 2016-02-13 00:10
salam lukman icimin yellenmesi nace wagt bari bimaza etya. bu howa bagly bolyp bilermi?
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele