Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Yürek-damar ulgamy ÝÜREK SAG TARAPDA BOLUP BILÝÄRMI?
( 2 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman! Adamyň ýüregi sag tarapynda doglup bilýärmi? Ol ýaşap bilýärmi?

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Ýüregiň sag tarapda ýerleşmegi bilen adam doglup bilýär. Ýüregiň sag tarapda ýerleşmeginiň ýygylygy 10 000 adama 1-2 ýagdaý düşýändir. Ýüregiň ýeriniň üýtgedilmegi, çaga düwünçeginiň ösüşinde kemçilikleriň döremegi netijesinde ýüze çykyp, ýüregiň depesiniň hem-de onuň köp böleginiň döş kapasasynyň sag tarapynda ýerleşmegi bilen häsiýetlendirilýär.

Ýüregiň ýerleşişiniň üýtgemegi başga agzalaryň ýeriniň üýtgemegi bilen (bagyr-çep tarapda, dalak-sagda) hem utgaşyp bilýändir. Bu ýagdaýyň adamyň kemala gelşine hem-de saglygyna hiç hili ýaramaz täsir etmeýänligi sebäpli, bejergi çärelerini geçirilmegini talap edýän däldir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele