Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Yürek-damar ulgamy WARIKOZ KESELINIŇ OPERATIW BEJERGISI
( 1 Ses Berme )

 

 

Salam, hormatly lukman. Warikoz giňelmesi bolan damarlary operasiýa usuly bilen nädip aýrylýandygy barada az-owlak düşündirmegiňizi haýyş edýärin. Sebäbi men lukmana ýüz tutanymda, ol maňa şol giňelen damarlary kesip aýyrmalydygy barada aýtdy. Eger uzyn damarlaryň aralygyndaky giňelen ýerlerini kesip, soňra iki ujyny birikdirseň, adamyp maýyp galmak howpy barmy?

Saýtyň okyjysy. 

 

Hormatly okyjy!

Operasiýanyň görnüşi warikoz giňelen damarlaryň ýerleşişi, zeperlenme görnüşine baglylykda saýlanyp alynýar.  Adady operatiw bejergisiniň esasyny uly deriasty wenanyň çuň ýerleşen wena birigýän ýerinden daňyp kesme, warikoz giňän wenany kesip hem-de zeperlenen baglaýjy wenalary daňma usullary düzýändir. Wena damarlaryň has uly böleginiň giňelen ýagdaýynda ony bölekleýin aýyrmak bejergisi geçirilýär.

Häzirki wagtda, zeperlenen wenany inçe zonduň kömegi bilen aýyrmak (stripping) usuly, derini deşip giňän wenany çykarma (mikroflebektomiýa) usuly ulanylýar.

Wenalara geçirilen operasiýanyň görnüşine garamazdan, ondan soňky döwür biraz wagt aýaklary gysyp durýan joraplary (compression trikotaž) geýip gezmek maslahat berilýär. Warikoz sebäpli geçirilýän operatiw usullaryň flebolog lukmanlary tarapyndan saýlanyp alnyp, maýyplyga getirmeýänligi babatda Sizi ynandyrasymyz gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Umyt 2015-08-09 13:25
Salam hormatly lukman. Men 25 yasymda warikozy sprotun komegi bn bejerip bolarmy? Yada dine operasia edilmelimi. Mumkin bolsa maslahat berayseniz
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele