Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Yürek-damar ulgamy ÝÜREGI KEMÇILIKLI (PAROKLY) DOGLAN ÇAGANY NÄHILI BEJERMELI?
( 4 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Yakynda agamyñ ogly boldy. Lukmanlar dogluş gowy geçdi diýdiler. Ýöne lukmanlar şol gün öýlän çaganyñ ýagdaýynyñ agyrlaşandygyny habar berdiler. Bäbegiñ reñki beýleki bäbeklerden gök bolup saýlanyp dur. Lukmanlar bäbege dogabitdi parok diýp diagnoz goýdular. Çaga ýaşarmy? Nähili bejermeli?

Nurýagdy.

 

Hormatly Nurýagdy!

Ýüregiň dogabitdi kemçilikleri öz ýüze çykyşy boýunça "ak" we "gök" görnüşlere bölünýärler.

"Ak" ýürek dogabitdi kemçiliklerinde deri örtükleri solgun reňkliligi bilen tapawutlanyp, olar birden ýüze çykman hem biler.

Kemçilikleriň "gök" görnüşinde bolsa, ýürekden arteriýa we wena  ganlarynyň gatyşýanlygy sebäpli, deri örtükleri, dodaklar, gulaklar gögümtil öwsüp, çaga aglanda ýa-da emende gögerme has hem bildirip biler.

"Gök" dogabitdi ýürek kemçilikleriniň hem dürli görnüşleri bolup, olar diňe hirurgiki usul bilen bejerilýändir. Bu ýürek kemçilikleriniň çalt gaýraüzülmelere getirýänligi sebäpli, barlag we bejergi üçin haýal etmän kardiohirurg lukmanlaryna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele