Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Merkezi we periferiýa nerw ulgamy GÖZÜŇ ÇEKMESINIŇ SEBÄPLERI
( 6 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Gözümiň çekmesi meni biynjalyk edýär. Ýokarky gabagymda az gymyldy peyda bolýar. Elmydama bolup hem duranok. Ünsümi jemlemäne çalşamda bu ýagdaý yüze çykýar. Bu ýagdaýyn sebäbi we bejergisi hakynda maslahat bermegiñizi soraýaryn. Köp sag boluň!

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Gözüň, has takygy ýokarky gabagyň çekmesi birnäçe sekuntdan birnäçe minutlara çenli dowam edip biler. Onuň döremegini nerw ulgamynyň kesellerinde (meselem, kelle çanagynyň içki basyşynyň ýokarlanmagy) ýüze çykýan nerw-myşsa geçirijiliginiň bozulmagy, dowamly stress ýagdaýlary, emosional sarsgynlylyk, dowamly ýadawlylyk, ýüz nerwiniň alawlama ýagdaýy, käbir himiki serişdeler bilen zäherlenme sebäpleri bilen baglanyşdyryp bolýar.

Köplenç ýagdaýlarda gözüň çekmesi hiç hili bejergisiz hem aýrylyp gidýär. Kä ýagdaýlarda bolsa, gün tertibiniň kadalaşdyrylmagy, dynç alma, ukynyň ýeterlik alynmagy, pustyrnik, pişik dyrnagy, narpyz ýaly rahatlandyryjy otlaryň kabul edilmegi, witaminleriň (ylaýta-da B toparyň witaminleri) içilmegi bu oňaýsyz alamatdan dynmaga kömek berip bilýändir. Bu çäreleriň kömek etmedik ýagdaýynda düýp sebäpleri anyklamak üçin newropatolog lukmanyna ýüz tutmak zerurlygy ýüze çykýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele