Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Merkezi we periferiýa nerw ulgamy SUSTUPESLIGIŇ ALAMATLARY
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Ruhy sustupeslik nähili alamatlar bilen geçip biler? Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Soltanmyrat.

 

 

Hormatly Soltanmyrat!

Durmuşda dürli sebäplere görä ýüze çykyp biljek ruhy sustupeslik ýa-da gamgynlylyk ýagdaýlary dürli alamatlar bilen häsiýetlendirilip, olaryň ýüze çykyş derejesi adamynyň nerw ulgamynyň ýagdaýyna, onuň häsiýetine, dürli durmuş ahwalatlaryna bolan garaýşyna, durmuş ýörelgelerine juda bagly bolup durýandyr. Adamda ruhy gamgynlylyk hemme töwerekdäki hadysalara bolan biparhlylygyň döremegi, ukynyň bozulmagy, keýpsizlik, öz peýdasyzlygyňy duýmak, ünsüňi jemläp bilmezlik, işdäniň kesilmegi, kähalatlarda özüňe kast etme pikirleriniň döremegi ýaly alamatlar bilen ýüze çykyp bilýändir. Ruhy gamgynlylygyň ýüze çykyş görnüşleri we alamatlar toplumy barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Gam kölüne batmaň siz..." atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele