Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 19 Ses Berme )

 

Salam hormatly lukman!  Meniň ýüzümiň reňki endamymyň başga ýerleriniň reňkine seredeniňde has gyzyl reňkli. Haçanda sowuk ýa-da yssy howa bolanda, güne çykanymda reňkim gyzarýar. Meniň yssa we sowuga bolan allergiýam bar öýdýän. Munuň sebabi nämeden bolup biler? Haýsydyr bir ýol bilen bejerip bolarmy ?

Hormatlamak bilen, saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Her kimiň bedeniniň dürli bolşy ýaly, derisi hem dürli häsiýetlidir. Kim arassa akýagyz  derili bolsa, başgalar bugdaýreňk bolýar. Üçünjileriň dulugyndan gan damjak bolsa, käbirleri sebäpli we sebäpsiz gyzarýarlar. Ýüzüň derisiniň gyzarmagy kimde aşa tolgunmalaryň netijesinde bolup geçse, başgalarda sebäpsiz döräp, kadaly ýagdaýa eýe bolýar we adam oňa erk edip bilmeýär. Bu ýagdaý adamy oňaýsyz ýagdaýa salyp, ony özüne kembaha garamagyna, aljyraňňylyga getirip biler.

Eger siz bu ýaramaz ýagdaýdan dynmagy ýüregiňize düwen bolsaňyz, onuň sebäbini anyklamaga çalşyň.

 
( 18 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Men bir aýlyk göwreli. Içimiň gatamagyndan kösenýärin. Bu döwürde içiňi ýöreder ýaly nähili dermanlardan peýdalanmak howpsuz?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 9 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Men 32 ýaşymda, jynsym erkek. Men elmydama suwsaýaryn. Gije turup hem suw içýärin. Hat-da gyş aýlary hem suwsuzlyk meni köseýär. Köp suw içmek zyýanlymyka we şeýle isleg nämeden döräp bilýärkä?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 4 Ses Berme )

 

Salam hormatly lukman! Men 21 yaşymda, jynsym erkek. Menin aýagymyň bogunlarynda hereket eden wagtym şykyrdaýan şekilinde ses çykýar. Ayratyn hem yatyp, iki ýana öwrülen wagtym çatalbamda şeýle ses döreýär. Mundan 6 ay öñ diňe sag aýagymdaky çatalbada şeyle ses bolyardy. Şol wagt kän bir üns beremokdym. Indi bolsa iki aýagymyn çatalbasynda şykyrdaýan ses döräp, aýagym çykyp giden ýaly bolýar. Çep aýagymda agyrylar peýda bolup, Diklak-gel dermanyny hem ulandym. Ýöne peýdasyny onçakly duýmadym. Meni biynjalyk edýän bu alamatlar näme sebäpden döreýärkä?

Saýtyň okyjysy.

 
( 2 Ses Berme )

 

Salam lukman! Mende demgysma bar. Juda aljyradanogam. Şuňa garşy salbutamol diýen dermany ulanýp, birini on günde harçlaýan. Şu dermany köp ulanmak zyýanlymy we nämä zyýany barka? Ýene size bir soragym bar. Bir aýdan bäri aýalym çep eliniň gurşýandygyna arz edýär. Lukmana ýüz tutdyk. Ol "nerw süýümleriniň zeperlenmeginden ýa-da gan azlylykdan hem bolup biler" diýip düşündirýär. Bu dogrudan hem şeýlemikä?

Saýtyň okyjysy, Kasym.

 

 
( 39 Ses Berme )

 

 

"Salam hormatly lukman! Türkmençilikde "sarynyň gaýnamasy" ýagdaýynyň lukmançylyk dilinde hakyky ady nämeka? Iňlis, rus we latyn dilinde näme diýilýärkä? Sebäpleri we emleri barada giňişleýin aýdyp geçseňiz hoşal bolardyk".

Saýtyň okyjysy.

 

"Salam lukman! Meniň ejemi köp wagtdan bäri sarysynyň gaýnamagy köseýär. Ol näme sebäpden döräp biler?"

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 45 Ses Berme )

 

Salam hormatly lukman! Allaha Şükür, ýañy-ýakynda biziñ gyzjagazymyz boldy. Şu wagt 20 günlük. Enâniñ süýdüniň yzygiderli inmegi üçin nähili düzgünlere eýermelidigini aýdyp berseňiz Sizden hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

 

Salam lukman! Biziň 3 aýlyk gyzymyz bar we ol ene süýdi bilen iýmitlenýär. Soňky günler göwnümize bolmasa ene süýdi ýetmeýän ýaly bolup dur. Ony men aýalymyň gaty ýadaýandygy bilen baglanyşdyrýan. Ene süýdüni köpeltmek üçin nämeler etmelikä?

Saýtyň okyjysy.

 
( 49 Ses Berme )

Hormatly saýtymyzyň okyjylary!

Sizden gelýän her bir sorag biziň üçin möhüm bolup, oňa doly we göwnejaý jogap bermek, sizi gyzyklandyrýan ol ýa-da beýleki meseläni giňden beýan etme we çözgüdini tapyp berme biziň üçin diýseň wajyp bolup durýandyr.

Edil şol maksat bilen, köpler üçin has wajyp bolup duran meseleleriň üstünde has giňişleýin durup geçmek üçin biz ýörite makalalary taýýarlap, saýtda ýerleşdirýäris. Sizi gyzyklandyrýan soraglar öň berlen bolsa, jogaplary siz "Sorag-jogap" bölüminde hem tapyp bilýärsiňiz. Onuň üçin "Sorag-jogap süzgüji", "Gözleg" hyzmatlaryny ulanma siziň maglumat gözlegiňizde işiňizi ýeňiilleşdirip bilerdi.

Soraglaryň ençemesine biragyzda jogap bermek aňsat düşmeýär we köp halatlarda bu mümkin hem bolanok. Şol sebäpden hem, aşaky soraglaryň doly jogaby höküminde biz ýörite taýýarlanan we saýtymyzda ýerleşdirilen makalalara salgylanmagy we okamagy maslahat bermegi makul bildik.

 
( 16 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Göwrelilere kofe içmek bolýarmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 10 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Meniň günde burnum ganaýar. Witamin dermanlaryny içenimde aýryldy. Soň ýene täzeden başlady. Burnum näme sebäpden ganap bilerkä?

Saýtyň okyjysy, Kerwen.