Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 14 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Men 1987-nji ýylda doglan. Men käwagtlar irdenlerine oýanamda erkeklik ýagdaýym turgyn bolýar, ýogsa hiç hili düýş hem göremok. Beýle ýagdaý name üçin döreýärkä ýa-da meniň saglygymda kemçilik barmyka?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 8 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Maňa gaýrat edip "Ekstrakt Touti Yaponskiy" serişdesi barada turkmen dilinde maglumat bermeginizi haýyş edýärin. Touti Yaponiyada öndürilyan süyji kesele garşy derman. Şol dermany bizde tapmaga mümkinçilik barmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 7 Ses Berme )

 

Salam hormatly lukman! Meniň kakamda suyji keseli bar. Ol 1968-nji ýylda doglan. Dogrusy suyji keseli nesil yzarlaýar diýýärler, ýöne biziň garyndaşlarymyzda suyji keselli adam yok. Meniň sorajak bolýan zadym düýbünden başga zat. Men Internetde suyji keseline garsy haýyr edäýjek dermanlar barada soradym. Şonda maňa "monastyrskiý çaý" dermanyny öwdüler. Ondan soň şol keselli adamlardan şol çay barada soradym. Yöne olar düýbünden ondan bihabardygyny aýtdylar. Eger mumkin bolsa, şol çaýyň süýji keseline edýän täsirleri barada giňişleýin gürrüň beräýseňiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 
( 18 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Men 26 ýaşymda. Meni eýýam 6-7 aý bäri agzymyň turşamagy biynjalyk edýär. Men lukmanyn gözegçiliginden gecemde, aşgazanasty mazde sowuklamanyň bardygyny aýdyp, bejergi bellediler. Bejergiden son aşgazandaky agyrylarym azaldy, emma agyz boşlugynyn turşamagy hic gecenok. Şol barada maslahat berseňiz örän minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 
( 8 Ses Berme )

Salam hormatly lukman. Mende agram alyp bilmezlik kynçylygy bar. Dogrymy aýtsam, öz bedenime özüm hem düşünip bilemok. Haçanda, günde 4 wagtyna iýip başlamda agramym 53-54 kg. görkezýär. Ertesi gün 3 wagtyna iýsem welin agramym 51-52 kg. çenli kemelýär. Geçen ýyl men içegelerdäki soguljana barlatmak isläp lukmanyň ýanyna bardym we täret, gan hem-de peşew tabşyrdym. Emma menden hiç hili kemçilik tapmadylar. Ýöne men hemişe bolmasa hem, özüm aşakda gybyrdy duýýaryn. Hepdede 2-3 gezek gybyrdama meni biynjalyk edýär. Bu alamat nämeden bolýarka? Belki mende başga görnüşdäki soguljan bardyr? Onsoň hem işdäm gaty pes. Haçanda nahar iýip başlamda bir-iki çemçe iýemsoň doýýaryn we işdäm tutulýar. Ajykma duýgusy bolsa hem, nahary işdäli iýemok. Käwagtlar nahar iýemde gaýtarma islegi döräp, zorluk bilen saklanýaryn. Mende bu ýagdaýlar name üçin döreýär? Köp lukmanlar meniň keselimi anyklap bilmeýärler. Men sizin maslahatyňyza mätäç.

Saýtyň okyjysy.

 
( 6 Ses Berme )

 

Hormatly lukman! Meniň anginamy aýyrdanyma 1 aý bolup barýar. Ýöne name üçindir ýüregmiñ çalt urmasy aýyrlanok. Anginamy operasiýa etmàkàler ýüregim çalt urýardy. Lukmanlar onuň sebäbiniň anginadandygyna ynamly bolup operasiýa geçirdiler. Ýürek urmalaryň öňüni almak üçin korwalol kabul edýärin. Maňa nähili maslahat berip bilersiňiz?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 19 Ses Berme )

 

Salam hormatly lukman!  Meniň ýüzümiň reňki endamymyň başga ýerleriniň reňkine seredeniňde has gyzyl reňkli. Haçanda sowuk ýa-da yssy howa bolanda, güne çykanymda reňkim gyzarýar. Meniň yssa we sowuga bolan allergiýam bar öýdýän. Munuň sebabi nämeden bolup biler? Haýsydyr bir ýol bilen bejerip bolarmy ?

Hormatlamak bilen, saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Her kimiň bedeniniň dürli bolşy ýaly, derisi hem dürli häsiýetlidir. Kim arassa akýagyz  derili bolsa, başgalar bugdaýreňk bolýar. Üçünjileriň dulugyndan gan damjak bolsa, käbirleri sebäpli we sebäpsiz gyzarýarlar. Ýüzüň derisiniň gyzarmagy kimde aşa tolgunmalaryň netijesinde bolup geçse, başgalarda sebäpsiz döräp, kadaly ýagdaýa eýe bolýar we adam oňa erk edip bilmeýär. Bu ýagdaý adamy oňaýsyz ýagdaýa salyp, ony özüne kembaha garamagyna, aljyraňňylyga getirip biler.

Eger siz bu ýaramaz ýagdaýdan dynmagy ýüregiňize düwen bolsaňyz, onuň sebäbini anyklamaga çalşyň.

 
( 18 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Men bir aýlyk göwreli. Içimiň gatamagyndan kösenýärin. Bu döwürde içiňi ýöreder ýaly nähili dermanlardan peýdalanmak howpsuz?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 9 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Men 32 ýaşymda, jynsym erkek. Men elmydama suwsaýaryn. Gije turup hem suw içýärin. Hat-da gyş aýlary hem suwsuzlyk meni köseýär. Köp suw içmek zyýanlymyka we şeýle isleg nämeden döräp bilýärkä?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 4 Ses Berme )

 

Salam hormatly lukman! Men 21 yaşymda, jynsym erkek. Menin aýagymyň bogunlarynda hereket eden wagtym şykyrdaýan şekilinde ses çykýar. Ayratyn hem yatyp, iki ýana öwrülen wagtym çatalbamda şeýle ses döreýär. Mundan 6 ay öñ diňe sag aýagymdaky çatalbada şeyle ses bolyardy. Şol wagt kän bir üns beremokdym. Indi bolsa iki aýagymyn çatalbasynda şykyrdaýan ses döräp, aýagym çykyp giden ýaly bolýar. Çep aýagymda agyrylar peýda bolup, Diklak-gel dermanyny hem ulandym. Ýöne peýdasyny onçakly duýmadym. Meni biynjalyk edýän bu alamatlar näme sebäpden döreýärkä?

Saýtyň okyjysy.