Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Men 27 ýaşyndaky oglan. Meni içimde howanyň bolmagy biynjalyk edýär. Käwagtlar içimin agyrsyndan ýerimden hem turmaga ýagdaýym galmaýar. Iýýän iýmitlerim hem adaty önümler. Uly täretim hem üýtgewsiz, içim geçmeýär. Içim näme sebäplerden ýellenip biler?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 11 Ses Berme )

 

 

 

Salam lukman. 16 ýaşly oglanyn göwüs mäzleriniň uçlary nämeden çişip biler?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 13 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Men 34 ýaşly oglan. Meni meniň aýaklarymyň gyzmagy biynjalyk edýär. Esasan hem olar gündiz gyzman, gijelerine gyzýarlar. Bu name sebäpden bolup biler?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 11 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Menin ýumurtgalygymda kistanyň bardygyny anykladylar we regulon atly dermany içmelidigimi aytdylar. Şu dermany içsem, geljekde göwreli bolmagyma zyýany bolmazmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 7 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Men 21 ýaşymda. Meniñ gulagymyñ içinde bygyrdy bar, meniñ pikirimçe bir zat bar ýaly. Şondan bäri kellämde hem kämahal sanjylar bolýar. Maña maslahat bermegiñizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 88 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Meniň öýlenenime 3 aý boldy. Jynsy gatnaşyklarda nähili ýagdaýlar, gatnaşyk görnüşleri aýalyň doly kanagatlanmagyna getirip bilýärkä? Aýalda dörän orgazmy nädip duýup bolýar?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 17 Ses Berme )

 

 

Salam lukman. Meniň 2,5 ýyl bäri elim gijileýär. Lukmanlara ýüzlensem ekzema ýa-da gribok diýdiler. Prednizolon melhemi ulanmagy bellediler, ýöne ony ulansam aýrylýar, ulanmasam ýene başlaýar. Sowuklamany bejermek üçin "otly ukol" diýilýänini aldym. Şondan boldumyka ýa-da iýmit-siňdiriş agzalarda kemçilik barmyka? Maslahatyňyza mätäç.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 12 Ses Berme )

 

 

Salam lukman. Men üç ýyl mundan öñ deňze gidemde iki göwsümiň aşagyndaky derä aýna bölejikleri çümdi. Olar meni biynjalyk edenok. Ýöne olaryň çykarylman galdyrylmasy howply dälmi?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 48 Ses Berme )

 

 

 

Hormatly lukman! Aýalyň saglygy üçin jynsy gatnaşyklaryň nähili peýdasy bar?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 17 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Yssy howalarda gyzlaryň köpüsiniň butlarynyň iç ýüzi tenýär we olaryň arasy gyzaryp, soňundan garalmak bilen bolýar. Bu ýagday bizi utandyrýar. Dörän gara tegmilli yzy aýyrmak üçin nämeler ulanyp bolýar?

Saýtyň okyjysy.