Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 64 Ses Berme )

 

 

Yüzdäki, arkadaky düwürtikleri, yüzüň yagyny nädip aýyrmaly? Olar meni gaty heläk edýär! Maslahat bermegiňizi hayyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 27 Ses Berme )

 

 

Biz ýaňy-ýakynda toý etdik. Şondan bäri 2 aý geçdi, emma aýalymyñ göwresinde çaga galanok. Men aýalym bilen jynsy gatnaşykda bolanymda, onuñ jyns agzalary çygjarmaýar we kän gyjynmaýar. Şeýle ýagdaýda aýalymyñ göwresinde çaga galyp bilermi? Onuñ göwresinde galar ýaly näme etmeli?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 37 Ses Berme )

 

 

Hormatly Lukman! Prezerwatiwleri yzygiderli ulanmak zyýanlymy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 26 Ses Berme )

 

 

Her bir jynsy gatnaşykdan soň aýalyň göwresinde çaga galyp bilýärmi? Ýa-da aýalyň göwresinde çaga galmagyň belli bir öz wagty barmy? Islenilmedik göwreliligiň öňüni almak üçin, jynsy gatnaşykdan haçan saklanmaly?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 15 Ses Berme )

 

"Siringomieliýa ýa-da siringobulbiýa, oňurga ýiliginiň belli bir bölekleriniň inçelmesi, käbir böleklerinde intermodulýar gabara döreme, çanaklyk organlarynyň funksiýalarynyň bozulmagy" - diýlip, diognaz goýlan hassanyň ýagdaýy agyr. Ýöremekden galan. Aýaklary agyrýar, güýçli çekýär we başga dertler. Ýüz tutulan neýrohiruruglar operasiýa degişli däldigini aýdýarlar.

Bu kesele näme çäre barka? Siziň maslahatyňyza mätäç.

Saýtyň okyjysy.