Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 47 Ses Berme )

 

 

Salam Lukman! Men ilki bilen saýty döredeniňiz üçin minnetdarlygymy bildirýän! Men durmuşa çykanyma 2 ýyl boldy. Menin gyzjagazymam boldy. Men öz ýoldaşym bilen jynsy gatnaşykda bolanymda, muňa hiç islegim, gyjynma alamatlary ýok. Munuň sebäbi nämedäkä? Siziň maslahatyňyza mätäç.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 31 Ses Berme )

 

 

Salam, Lukman! Eger tohumyňda ekiz çaga dogran ýok bolsa-da, ekiz çaga doglup bilýärmi? Ekiz çaga dogurmak üçin usul barmyka?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 14 Ses Berme )

 

 

Ayal jyns agzasy görnüşi, ýagny dodaklarynyň ululygy boýunça başgalaryňka meňzemän bilermi?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 90 Ses Berme )

 

 

Salam, Lukman! Meniň agramym 130 kg bolsa, nädip 30 kg horlanmaly?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 115 Ses Berme )

 

 

Salam.
Ilkinji gijede yuze cykjak näsazlyklaryň nädip öňüni almaly? Ilkinji jynsy gatnaşyk barada ginişleyin maslahat beräýseňiz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy Myrat.

 

 
( 9 Ses Berme )

 

 

Salam lukmanlar! Meniň bokurdagym iýmit iýenimde agyrýar we gijelerine demim gidýän ýaly bolýan. Bu nämeden bolup bilerkä? Nädip bejerip bolarka? Maslahatyňyz gerek.

 Nurnazar.

 

 

 
( 10 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly Lukman! Sakawlama keselini nadip bejerip bolyar? Men 15 yyl mundan öň bir itden gorkup, su kesele duşdum. Häzir 24 yaşymda. Gayrat edip, kömek etmegiňizi sorayaryn. Taňry ýalkasyn.

Hormat bilen, Myhman.

 

 

 
( 1 Ses Berme )

 

 

Meniň içim babasyldan gatap bilermi? Garaz babasyl, iç gatama ugru bilen meşgullanýan dogtara paktolog diýilýär öýdýan. Aşgabatda iň gowy paktolugyň ýa-da hassahananyň adyny aýtmagyňyzy haýyş edýän.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 4 Ses Berme )

 

 

Pisse, maňyz ýüze çykýan düwürtük ýa-da ýaglaryň döremegine sebäp bolup bilýärmi?

Myhman.

 

 

 
( 4 Ses Berme )

Salam men bina gurluşykda işleýän. Işlän döwrümde bir demir bölegini kesip durkam, ondan kiçiräk demir bölejiginiň gyzgyn gylçagy meniñ gözümiñ garajygyñ üstünden girdi, emma garajyga ýetmän üstünde ýuka perdede saklanan eken. Men ony şol wagt lukmana görkezdim gözümden onuñ gylçagyny aýyrdy, emma onuñ giren ýerinde oýuk edip tegmil goýdy. Lukman maña gözüñe damdyrylýan derman berdi men ony damdyryp gezdim. Ýuwaşdan agyry aýrylyp bitip ugrady, gözüñ üstündäki tegmil hem aýryldy, has oñat boldy. Şondan bäri 8 aý geçdi, emma gözüm öñküsi ýaly dury görmeýär bulaşyk görýär. Men näme etsemkäm? Men ýene hiç zat bolmadyk ýaly gowy görermikäm? Näme etmelidigini maslahat bermegi haýyş edýärin. Jogabyňyza garaşan.

Aman.