Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 9 Ses Berme )

 

 

Salam lukmanlar! Meniň bokurdagym iýmit iýenimde agyrýar we gijelerine demim gidýän ýaly bolýan. Bu nämeden bolup bilerkä? Nädip bejerip bolarka? Maslahatyňyz gerek.

 Nurnazar.

 

 

 
( 9 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly Lukman! Sakawlama keselini nadip bejerip bolyar? Men 15 yyl mundan öň bir itden gorkup, su kesele duşdum. Häzir 24 yaşymda. Gayrat edip, kömek etmegiňizi sorayaryn. Taňry ýalkasyn.

Hormat bilen, Myhman.

 

 

 
( 1 Ses Berme )

 

 

Meniň içim babasyldan gatap bilermi? Garaz babasyl, iç gatama ugru bilen meşgullanýan dogtara paktolog diýilýär öýdýan. Aşgabatda iň gowy paktolugyň ýa-da hassahananyň adyny aýtmagyňyzy haýyş edýän.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 4 Ses Berme )

 

 

Pisse, maňyz ýüze çykýan düwürtük ýa-da ýaglaryň döremegine sebäp bolup bilýärmi?

Myhman.

 

 

 
( 4 Ses Berme )

Salam men bina gurluşykda işleýän. Işlän döwrümde bir demir bölegini kesip durkam, ondan kiçiräk demir bölejiginiň gyzgyn gylçagy meniñ gözümiñ garajygyñ üstünden girdi, emma garajyga ýetmän üstünde ýuka perdede saklanan eken. Men ony şol wagt lukmana görkezdim gözümden onuñ gylçagyny aýyrdy, emma onuñ giren ýerinde oýuk edip tegmil goýdy. Lukman maña gözüñe damdyrylýan derman berdi men ony damdyryp gezdim. Ýuwaşdan agyry aýrylyp bitip ugrady, gözüñ üstündäki tegmil hem aýryldy, has oñat boldy. Şondan bäri 8 aý geçdi, emma gözüm öñküsi ýaly dury görmeýär bulaşyk görýär. Men näme etsemkäm? Men ýene hiç zat bolmadyk ýaly gowy görermikäm? Näme etmelidigini maslahat bermegi haýyş edýärin. Jogabyňyza garaşan.

Aman.

 
( 3 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Meniň  boyum 170 sm, ýöne agramym 57 kg. Men lukmanlara özümi barlatdym, gastrit yok, gurçuk ýok, ýöne şonda-da semräp bilemok. Görşüňiz ýaly, meniň agramym boyuma görä däl, özümem 23 ýaşymda. Nädip semräp bilerin? Sizin maslahatyňyň gerek.

Saýtyň okyjysy Öwez.

 

 
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam saýtyň lukmany. Berjek soragym üçin bagyşaweriň, aýyplaşmaň. Meniň ujydym turýar,  ýöne jyns gatnaşygynyň dowamynda dölümi çalt dökýän, yz yany ujydym wagty bilen turanok. Bu impotensiýamyka? Munuň bilen nähili göreşmeli? Mana kömegiňiz deger diýip umyt edýän.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 14 Ses Berme )

 

Salam Hormatly Lukman. Meniñ esasy gündeki problemalarymyñ biri saçymyñ seyreklemegi. Saç näme sebäpden düshýär? Saç düşmegiñ öñüni nädip alyp bolyar? Tohum yzarlasa, öñüni alyp bolmazmy? Eger tohum yzarlaýan bolsa, saç ekdirip bolyarmy? Aşgabatda saç ekip berýän merkezler barmyka? Bahasy nähilikä? Başga-da haysy dermanlaryñ kömegi degip biler? Biocxin diyip Türkiýede öndürilen şampun bar, ýöne kän täsiri yok. Saç dökülmä garşy nämeler ulanyp bolar?

Minnetdarlyk bilen, Durdy.

 

 
( 2 Ses Berme )

 

 

Lukman, men näme etmeli? Içim elmydama gataýar. Derman ullansam gowy,  ullanmasam gataýar. Aşgabatda iň gowy lukmany maslahat bermegiňizi haýyş edýän.

Myrat.

 

 

 
( 1 Ses Berme )

 

 

Menin gözümiň öňünde 10 gün bäri mele kerep ýaly bir zat gaýyp gidýär. Ol şol bir şekilde bolýar. Kitap okasam päsgel berýär. Munuň sebäbi näme? Siziň maslahatyňyz gerek.

Saýtyň okyjysy.