Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 1 Ses Berme )

 

 

Menin gözümiň öňünde 10 gün bäri mele kerep ýaly bir zat gaýyp gidýär. Ol şol bir şekilde bolýar. Kitap okasam päsgel berýär. Munuň sebäbi näme? Siziň maslahatyňyz gerek.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 4 Ses Berme )

 

 

Men 20 ýaşymda. Saçym örän yagly bolany üçin ony günde yuwup ýadaýan. Saçyň yaglylygyny nädip azaldyp bolyar?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 10 Ses Berme )

 

 

Çaga aýrylandan soň uzak wagt aýbasy ýaly gan gidip bilermi?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 60 Ses Berme )

 

Salam hormatly Lukman! Türkmen dilinde şeyle oňat saýtyň bardygy gowy zat, diýseň düşnükli we peydaly makalalary ýetirýäniňize ýene bir gezek minnetdar. Men Türkiýäniň uniwersitetleriniň birinde lukmançylyk fakultetinde okaýan. Gabat gelýän, agzalýan köp keselleriň türkmençesini bilmekde kynçylyk çekýän. Eger mümkin bolsa, elektron formatda türkmençe-rusça (inlisçe) lukmançylyk sözlügiňiz bar bolsa, mail adrese ugratmagyňyzy hayyş edýän. Işinizde üstünlikler arzuw edýän.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 13 Ses Berme )

 

Salam saglyk infonyň işgärleri! Saýtyňyzda ýerleşdirýän makalalaryňyzy uly höweslenme bilen okaýaryn. Daşary ýurtlarda Alsgeýmeriň keseline uly üns berilýär. Biziň lukmançylyk edebiýatymyzda şonuň ýaly keseliň kesgitlemesine duş gelinmeýär. Ýa-da ol başga atly kesel kesgitlemesi bilen alnyp barylýarmyka? Bu kesel ösen ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň keselimikä?Alsgeýmeriň keseli barada giňişleýin maglumat berseňiz, Size minnetdar bolardyk.

Salam bilen okyjyňyz.

 

 
( 6 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly Lukman!
Maňa esasy gidrosefaliýanyň kompensirlenen birinji derejelisi barada maglumat gerekdi. Täze ýazjak makalaňyzda şu kesel we onuň bejergisi barada türkmen dilinde maglumat berseňiz, minnetdar bolardyk.

Atamyrat.

 

 
( 49 Ses Berme )

 

 

Yüzdäki, arkadaky düwürtikleri, yüzüň yagyny nädip aýyrmaly? Olar meni gaty heläk edýär! Maslahat bermegiňizi hayyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 25 Ses Berme )

 

 

Biz ýaňy-ýakynda toý etdik. Şondan bäri 2 aý geçdi, emma aýalymyñ göwresinde çaga galanok. Men aýalym bilen jynsy gatnaşykda bolanymda, onuñ jyns agzalary çygjarmaýar we kän gyjynmaýar. Şeýle ýagdaýda aýalymyñ göwresinde çaga galyp bilermi? Onuñ göwresinde galar ýaly näme etmeli?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 32 Ses Berme )

 

 

Hormatly Lukman! Prezerwatiwleri yzygiderli ulanmak zyýanlymy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 23 Ses Berme )

 

 

Her bir jynsy gatnaşykdan soň aýalyň göwresinde çaga galyp bilýärmi? Ýa-da aýalyň göwresinde çaga galmagyň belli bir öz wagty barmy? Islenilmedik göwreliligiň öňüni almak üçin, jynsy gatnaşykdan haçan saklanmaly?

Saýtyň okyjysy.