Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 10 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Häzir, esasan ýaşlaryň arasynda saçlary saç guradyjy bilen guratmak ýörgünli. Bu saçlar üçin zyýansyzmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 33 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Näme sebäpden jynsy gatnaşykdan soň döl yzyna gaýdýar? Ol önelgesizligiň sebäbi bolup bilermi?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 53 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Size şeyleräk bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Çaga galdyrmazlyk üçin jynsy gatnaşykda wagtlaýynça "daşyna dokmeklik" usulyny ulanýarys. Bu usulyň 2-3 ýylyň dowamynda ulanylmagy soňundan çaga galmagyna täsirini ýetirip bilermi? Onuň aýal üçin nähili zyýany bar?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 14 Ses Berme )

 

 

 

Hormatly lukman! Çaganyň ýan suwlarynyň üýtgäp, ýaşylymtyl reňkli bolmagy nämeden? Ol çaga üçin howplymy?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 20 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Kesar kesimi operasiyasyndan son näçe wagtdan jynsy gatnaşyklary başlap bolýar?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukmanlar! Meni adamymyn yagdaýy gaty alada goýýar. Eýýäm birnäçe aýdyr ýoldaşymyň agzyndan gan gelýär. Bu yagday howplumyka we nahili çareleri talap edýär?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Men 27 ýaşyndaky oglan. Meni içimde howanyň bolmagy biynjalyk edýär. Käwagtlar içimin agyrsyndan ýerimden hem turmaga ýagdaýym galmaýar. Iýýän iýmitlerim hem adaty önümler. Uly täretim hem üýtgewsiz, içim geçmeýär. Içim näme sebäplerden ýellenip biler?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 11 Ses Berme )

 

 

 

Salam lukman. 16 ýaşly oglanyn göwüs mäzleriniň uçlary nämeden çişip biler?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 13 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Men 34 ýaşly oglan. Meni meniň aýaklarymyň gyzmagy biynjalyk edýär. Esasan hem olar gündiz gyzman, gijelerine gyzýarlar. Bu name sebäpden bolup biler?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 10 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Menin ýumurtgalygymda kistanyň bardygyny anykladylar we regulon atly dermany içmelidigimi aytdylar. Şu dermany içsem, geljekde göwreli bolmagyma zyýany bolmazmy?

Saýtyň okyjysy.