Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 5 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! 5 aý mundan öň aýagyma tiken çümdi. Tikeniň giren yzy ýok, ýöne şol ýerde çiş döräp gatap galdy. Maňa ýerlikli maslahat beräýiň.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 7 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Meniň bir burnumda etiň barlygy sebäpli howa az mukdarda geçýär. Bu gaýmorit bolup bilýärmi? Men bu eti operasiýa ýoly bilen aýyrmalymy? Ony nädip aýryp bolar ýa-da onuň üçin burny kesmeli bolarmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 11 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Menin göbegim akyp, onuň daşy agyrýar. Ýüzünligine ýatjak bolsam agyry düýýaryn. Göbegimden şepbeşik suwuklyk akyp, bir başlasa 4-5 gün dowam edýär. Bu ýagdaý nämekä we ony nähili bejerip bolar?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 11 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman!

Meniň 9 ýaşly gyzymyň saçyna bit düşdi. Öý şertlerinde nämeler etsek hem aýryp bolanok. Bitlere garşy netijeli serişdeler barada aýdyp geçäýseňiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 10 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Häzir, esasan ýaşlaryň arasynda saçlary saç guradyjy bilen guratmak ýörgünli. Bu saçlar üçin zyýansyzmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 36 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Näme sebäpden jynsy gatnaşykdan soň döl yzyna gaýdýar? Ol önelgesizligiň sebäbi bolup bilermi?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 55 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Size şeyleräk bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Çaga galdyrmazlyk üçin jynsy gatnaşykda wagtlaýynça "daşyna dokmeklik" usulyny ulanýarys. Bu usulyň 2-3 ýylyň dowamynda ulanylmagy soňundan çaga galmagyna täsirini ýetirip bilermi? Onuň aýal üçin nähili zyýany bar?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 14 Ses Berme )

 

 

 

Hormatly lukman! Çaganyň ýan suwlarynyň üýtgäp, ýaşylymtyl reňkli bolmagy nämeden? Ol çaga üçin howplymy?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 21 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Kesar kesimi operasiyasyndan son näçe wagtdan jynsy gatnaşyklary başlap bolýar?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukmanlar! Meni adamymyn yagdaýy gaty alada goýýar. Eýýäm birnäçe aýdyr ýoldaşymyň agzyndan gan gelýär. Bu yagday howplumyka we nahili çareleri talap edýär?

Saýtyň okyjysy.