Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 5 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Men 33 ýaşymda. Süýji keselimiň bardygy sebäpli hemişe berhiz saklap gezýärin. Meniň ýagdaýym gowy bolsa-da, men ganymy kadaly barlamalymy? Ýene bir sorag. Günde bir gap çilim çekyärin. Çilimi birden taşlasam saglyga zyýany bolarmyka?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 20 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman. Men 36 ýaşymda. 4 sany çagam bar. Men ýoldaşym bilen bile bolanymda edil ýara degilýän ýaly agyry duýýaryn. Ýalňyşmasam, durmusa çykalym bari şeyle. 2-nji çagamdan son ýumurtgalygyň kistasy üçin operasiýa hem geçirdim. Ýöne men ondan öň hem, soň hem şol agyryny duýýaryn. Eger mumkin bolsa maslahat berseniz.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 6 Ses Berme )

 

 

 

Hormatly lukman! Terafleks dermany barada maglumat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 8 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Meniň bil agyrym bar. Onuň sebäbi hem, men 4 ýyl mundan öň ýol heläkçiligine uçradym we şondan soňra 1 ýyla golaý hassahanada ýatmaly boldum. Hassahanadan çykanyma 3 ýyl boldy. Şu wagta çenli bil agyryny duýmadym. Ýene soňky 2 aý töweregi bil agyrym bildirip başlady. Ýöremegim, dem almam kynlaşdy. Siz maňa nähili maslahat berip bilersiniz?

Saýtyň okyjysy.

 
( 5 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! 5 aý mundan öň aýagyma tiken çümdi. Tikeniň giren yzy ýok, ýöne şol ýerde çiş döräp gatap galdy. Maňa ýerlikli maslahat beräýiň.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 6 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Meniň bir burnumda etiň barlygy sebäpli howa az mukdarda geçýär. Bu gaýmorit bolup bilýärmi? Men bu eti operasiýa ýoly bilen aýyrmalymy? Ony nädip aýryp bolar ýa-da onuň üçin burny kesmeli bolarmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 11 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Menin göbegim akyp, onuň daşy agyrýar. Ýüzünligine ýatjak bolsam agyry düýýaryn. Göbegimden şepbeşik suwuklyk akyp, bir başlasa 4-5 gün dowam edýär. Bu ýagdaý nämekä we ony nähili bejerip bolar?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 10 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman!

Meniň 9 ýaşly gyzymyň saçyna bit düşdi. Öý şertlerinde nämeler etsek hem aýryp bolanok. Bitlere garşy netijeli serişdeler barada aýdyp geçäýseňiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 10 Ses Berme )

 

 

Salam lukman! Häzir, esasan ýaşlaryň arasynda saçlary saç guradyjy bilen guratmak ýörgünli. Bu saçlar üçin zyýansyzmy?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 33 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Näme sebäpden jynsy gatnaşykdan soň döl yzyna gaýdýar? Ol önelgesizligiň sebäbi bolup bilermi?

Saýtyň okyjysy.