Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 2 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Meniň aşgazanymda ýara bardy. Lukmanyň ýanyna gözegçilige baramda, ol bejergi belledi. Men ol bejergini aldym. Aşgazanym ýene agyrýar. Men 36 ýaşymda. Sizden maslahat bermegiňizi haýyş edýärin!

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 6 Ses Berme )

 

 

Salam Admin. Gowymy ýagdaýlaryňyz? Men Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden lukmançylyk enjamlaryny satýan magazin açasym gelýär. Sizden haýyşym – Nirä ýüz tutmaly? Lisenziýa almalymy? Nähili resminamalary düzetmeli? Şu soraglaryma kömek etseňiz, köp adamlara lukmançylyk ugrundan kömegim degermikä diýýän. Sagboluň. Garaşýan jogabyňyza.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 7 Ses Berme )

 

 

Salam lukman. Meniň bir joram bar. Ol 19 ýaşynda. Onuň saglygynda şeýle bir kynçylyk döredi, ýöne ol lukmana ýüz tutmakdan çekinýär. Şonuň üçin meniň özüm size ýüz tutmaklygy makul bildim. Onuň göwüslerinde çişler bar, takmynan 7-8 sm. Olar agyrmansoň, ol gezip ýörüpdir. Ýöne indi olar agyryp biynjalyk edensoň, ol mammografiýa barlagyny geçmegi ýüregine düwdi. Ol näme etse gowy bolarka? Ol siziň maslahatyňyza mätäç.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 5 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Meni burnumdan gelýän ys biynjalyk edýär. Ol has hem eglen wagtym bildirýär. Onuň sebäbi nämekä?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 12 Ses Berme )

 

Salam lukman! Men 20 ýaşyndaky erkek adam. Ýaňy-ýakynda jynsy gatnaşykda bolan wagtym döle derek gan geldi. Ozal şeýle ýagdaý buşugamda ýüze çykypdy. Men hiç hili agyry duýmadym we häzir hem duýamok. 10-12 ýyl mundan oñ bowregimde daş bardy. Şohle bilen 2ýyl yzygiderli döwdürdim, yöne daşyn kiçijik bölegi döwulmän galypdy. Geçen ýyl barlagdan gecenimde, böwregimdäki daşyn azajyk böleginiň öňküligine duranyny anykladym. Agyry bolmasa üns bermegiň gereginiň ýoklugyny lukman aýtdy. Ýöne name üçin jyns agzamdan gan geldikä? Näme etmeli bolarka?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 6 Ses Berme )

 

 

Hormаtly lukmаn! Gyzymyn doglаnynа 9 аý boldy. Ýöne ol aýaklaryna duranok. Käwagtlar аýаklаryny ýygryp çygyryp aglaýar. Bu name sebäpden bolup biler?

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 5 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman! Men 33 ýaşymda. Süýji keselimiň bardygy sebäpli hemişe berhiz saklap gezýärin. Meniň ýagdaýym gowy bolsa-da, men ganymy kadaly barlamalymy? Ýene bir sorag. Günde bir gap çilim çekyärin. Çilimi birden taşlasam saglyga zyýany bolarmyka?

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 23 Ses Berme )

 

 

Salam hormatly lukman. Men 36 ýaşymda. 4 sany çagam bar. Men ýoldaşym bilen bile bolanymda edil ýara degilýän ýaly agyry duýýaryn. Ýalňyşmasam, durmusa çykalym bari şeyle. 2-nji çagamdan son ýumurtgalygyň kistasy üçin operasiýa hem geçirdim. Ýöne men ondan öň hem, soň hem şol agyryny duýýaryn. Eger mumkin bolsa maslahat berseniz.

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 6 Ses Berme )

 

 

 

Hormatly lukman! Terafleks dermany barada maglumat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 8 Ses Berme )

 

 

Hormatly lukman! Meniň bil agyrym bar. Onuň sebäbi hem, men 4 ýyl mundan öň ýol heläkçiligine uçradym we şondan soňra 1 ýyla golaý hassahanada ýatmaly boldum. Hassahanadan çykanyma 3 ýyl boldy. Şu wagta çenli bil agyryny duýmadym. Ýene soňky 2 aý töweregi bil agyrym bildirip başlady. Ýöremegim, dem almam kynlaşdy. Siz maňa nähili maslahat berip bilersiniz?

Saýtyň okyjysy.