Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap
( 15 Ses Berme )

"Hormatly lukman! Meniň üçin şu soraga jogap tapmak wajyp bolup durýar. Meniň ujydymyň gönelen wagty uzynlygy 10 sm. Bu kada laýykmy?"

Saýtyň okyjysy.

"Salam lukmanlar! Meniň eşidişime görä, erkek ujydynyň ortaça kadaly uzynlygy 11-14 sm. bolmaly. Lukmançylykda haýsy uzynlyk kada hasaplanýar?"

Saýtyň okyjysy.

 
( 6 Ses Berme )

 

 

"Lukmanlaryň aydyşyna görä, arkan ýatmak öýkeniňe zyýanly, ýüzün ýatmak içegeleriňe zyýanly. Çep gapdalyňa ýatmak ýüregiňe zyýanly. Sag gapdalyňa ýatmak bagryňa zyýanly. Haýsy ýagdaýda ýatmak dogry?"

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 2 Ses Berme )

 

 

"Salam lukman! Men duzsuz iýmitleri halaýan. Öz bişiren naharlaryma we işdäaçarlaryma duzy az salmagy makul bilýän. Käwagt asla duz salamok. Duzsuz iýmitleriň adam saglygyna peýdasy we zyýany barmy?"

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 1 Ses Berme )

 

 

"Hormatly lukman! Men 16 ÿaşymda. Boýum 182 sm. Men boýumy indi ösdüresim gelenok. Boýy ösdürmezligin ýoly barmyka?"

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 2 Ses Berme )

 

 

"Salam lukman! Göwrelilik döwründe menin burnum dykylyp, demimi berenok. Burnumdan suw akýar. Bu ýagdaý çaga üçin howplumy?"

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 19 Ses Berme )

 

 

"Hormatly lukman! Semizligiň derejeleri nähili anyklanylýar?"

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 11 Ses Berme )

 

 

"Men 21 ýaşymda. Soňky wagtlar köp tisginýärin. Ol näme sebäpden bolup biler?"

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 8 Ses Berme )

 

 

"Hormatly lukman! Düzüminde ýod saklaýan önümler barada maglumat bermegiňizi haýyş edýärin".

Saýtyň okyjysy.

 

 

 
( 5 Ses Berme )

 

 

"Men 43 ýaşly erkek adam. Eýýäm 2 gezek ýüregiň infarktyny geçirdim. Lukman ýene bir gezek infarkt geçirmegimiň ömrüm üçin howply bolup biljekdigini duýdurdy. Beýle ýagdaýyň gaýtalanmazlygy üçin näme etmeli?"

Saýtyň okyjysy.

 

 
( 24 Ses Berme )

 

 

"Men Internetden jynsy gatnaşyga mümkinçilik döredýän wiagra dermany barada maglumat aldym we dermanhanada ol barada soranymda maňa sinegra dermanyny hödürlediler. Bu derman barada doly maglumat tapmadym. Onuň täsiri barada maglumat berseňiz sizden höşal bolardym".

Saýtyň okyjysy.