Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Wajyp meseleler Neşekeşlik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÖÝE BARÝAN ÝOL... Lukman 2673
2 NEŞEKEŞLIK WE BEDEN SAGLYGY Lukman 3675
3 NIKOTIN "TUSSAGLYGYNDAN" AZAT BOLUŇ! Lukman 3651
4 MAŞGALADAKY TERBIÝE WE NEŞEKEŞLIK Lukman 3086
5 NEŞEKEŞLIK WE MAŞGALA GATNAŞYKLARY Lukman 3457
6 NEŞE WE MAŞGALA Lukman 3183
7 ZENANLAR WE NEŞE Lukman 3389
8 ERKEKLER ÇILIM ZERARLY AÝALLARDAN IR ÖLÝÄRLER Lukman 3757
9 NEŞEKEŞLIK Lukman 4489
10 ÇILIMKEŞIŇ TÜSSESINDEN DEM ALMAKLYK HER ÝYLDA TAKMYNAN 600 000 ADAMY ÖLDÜRÝÄR Lukman 3094
11 ÇILIMKEŞLIK Lukman 3802
12 ALKOGOL IÇGILERI : HAKYKAT WE TOSLAMALAR Lukman 3843