Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Wajyp meseleler Neşekeşlik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÖÝE BARÝAN ÝOL... Lukman 3014
2 NEŞEKEŞLIK WE BEDEN SAGLYGY Lukman 4229
3 NIKOTIN "TUSSAGLYGYNDAN" AZAT BOLUŇ! Lukman 4163
4 MAŞGALADAKY TERBIÝE WE NEŞEKEŞLIK Lukman 3472
5 NEŞEKEŞLIK WE MAŞGALA GATNAŞYKLARY Lukman 3850
6 NEŞE WE MAŞGALA Lukman 3515
7 ZENANLAR WE NEŞE Lukman 3748
8 ERKEKLER ÇILIM ZERARLY AÝALLARDAN IR ÖLÝÄRLER Lukman 4170
9 NEŞEKEŞLIK Lukman 5330
10 ÇILIMKEŞIŇ TÜSSESINDEN DEM ALMAKLYK HER ÝYLDA TAKMYNAN 600 000 ADAMY ÖLDÜRÝÄR Lukman 3448
11 ÇILIMKEŞLIK Lukman 4443
12 ALKOGOL IÇGILERI : HAKYKAT WE TOSLAMALAR Lukman 4456