Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Wajyp meseleler Neşekeşlik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÖÝE BARÝAN ÝOL... Lukman 2785
2 NEŞEKEŞLIK WE BEDEN SAGLYGY Lukman 3868
3 NIKOTIN "TUSSAGLYGYNDAN" AZAT BOLUŇ! Lukman 3816
4 MAŞGALADAKY TERBIÝE WE NEŞEKEŞLIK Lukman 3217
5 NEŞEKEŞLIK WE MAŞGALA GATNAŞYKLARY Lukman 3583
6 NEŞE WE MAŞGALA Lukman 3287
7 ZENANLAR WE NEŞE Lukman 3508
8 ERKEKLER ÇILIM ZERARLY AÝALLARDAN IR ÖLÝÄRLER Lukman 3891
9 NEŞEKEŞLIK Lukman 4756
10 ÇILIMKEŞIŇ TÜSSESINDEN DEM ALMAKLYK HER ÝYLDA TAKMYNAN 600 000 ADAMY ÖLDÜRÝÄR Lukman 3225
11 ÇILIMKEŞLIK Lukman 3980
12 ALKOGOL IÇGILERI : HAKYKAT WE TOSLAMALAR Lukman 4052