Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Wajyp meseleler Neşekeşlik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÖÝE BARÝAN ÝOL... Lukman 3102
2 NEŞEKEŞLIK WE BEDEN SAGLYGY Lukman 4332
3 NIKOTIN "TUSSAGLYGYNDAN" AZAT BOLUŇ! Lukman 4247
4 MAŞGALADAKY TERBIÝE WE NEŞEKEŞLIK Lukman 3556
5 NEŞEKEŞLIK WE MAŞGALA GATNAŞYKLARY Lukman 3942
6 NEŞE WE MAŞGALA Lukman 3604
7 ZENANLAR WE NEŞE Lukman 3826
8 ERKEKLER ÇILIM ZERARLY AÝALLARDAN IR ÖLÝÄRLER Lukman 4267
9 NEŞEKEŞLIK Lukman 5481
10 ÇILIMKEŞIŇ TÜSSESINDEN DEM ALMAKLYK HER ÝYLDA TAKMYNAN 600 000 ADAMY ÖLDÜRÝÄR Lukman 3536
11 ÇILIMKEŞLIK Lukman 4537
12 ALKOGOL IÇGILERI : HAKYKAT WE TOSLAMALAR Lukman 4590