Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Wajyp meseleler Neşekeşlik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÖÝE BARÝAN ÝOL... Lukman 2904
2 NEŞEKEŞLIK WE BEDEN SAGLYGY Lukman 4081
3 NIKOTIN "TUSSAGLYGYNDAN" AZAT BOLUŇ! Lukman 4042
4 MAŞGALADAKY TERBIÝE WE NEŞEKEŞLIK Lukman 3366
5 NEŞEKEŞLIK WE MAŞGALA GATNAŞYKLARY Lukman 3732
6 NEŞE WE MAŞGALA Lukman 3404
7 ZENANLAR WE NEŞE Lukman 3625
8 ERKEKLER ÇILIM ZERARLY AÝALLARDAN IR ÖLÝÄRLER Lukman 4041
9 NEŞEKEŞLIK Lukman 5083
10 ÇILIMKEŞIŇ TÜSSESINDEN DEM ALMAKLYK HER ÝYLDA TAKMYNAN 600 000 ADAMY ÖLDÜRÝÄR Lukman 3325
11 ÇILIMKEŞLIK Lukman 4274
12 ALKOGOL IÇGILERI : HAKYKAT WE TOSLAMALAR Lukman 4259