Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Wajyp meseleler AIDS
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 HOSSARYŇYZ AIDS BILEN KESELLÄN BOLSA... Lukman 783
2 ÄGÄ BOLUŇ! AIDS. Lukman 3623
3 ADAMYŇ IMMINOÝETMEZÇILIGINIŇ WIRUSY (AIW) Lukman 3943
4 1 DEKABR - AIDS KESELINE GARŞY HALKARA GÖREŞME GÜNI Lukman 3529