Baş sahypa Makalalar Sagdyn iýmitlenme we berhiz Sagdyn we tagamly nygmatlar
( 11 Ses Berme )

Söýgülileriň gününde, öz ýakyn adamlaryňyzy haýran galdyrjak resept.

Kaloriýa çyzgyjy (1 adamlyk)

– 1 bölek towuk döşi ~ 145gr = 250 Kal.

50 gr guradylan ýa-da ýönekeý ülje ~ 25 Kal.

50 gr pýure görnüşinde ýer almasy ~ 44 Kal.

2 sany kiçi bankada ýapylan mekgejöwen – 1,2 Kal.

20 gr şampinýon kömelegi ~ 5,6 Kal

Jemi: 327 Kal. (kal hasaby takmynan alynandyr)

 
( 11 Ses Berme )

 

Söýgüliňizi haýrana galdyrjak resept.

Egerde wagtyňyz az bolup, işden yadap gelen bolsaňyz, ýöne oňa garamazdan, söýgüliňizi begendirmek isleýän bolsaňyz, onda bu resept siziň üçindir. Bu az ýagly, pes kaloriýaly we taýýarlamasy aňsat reseptdir.

 
( 16 Ses Berme )

Eti çorbanyň içinde iýmekden ýadan bolsaňyz, basylan ýer almasy (pýure) bilen  gowrulan etiň sazlaşygy bilen tanşyň. Lezzetli hem elýeterli.

Kaloriýa çyzgyjy (1 adamlyk)

300gr sygyr eti – 750 kaloriýa

200gr püre  - 176 kaloriýa

10gr sogan – 4 kaloriýa

Jemi : 930 kaloriýa

Taýýarlamak üçin gerek wagt: 1 sagat 15 minut

 
( 18 Ses Berme )

Adamyň durmuşynda edil dem almagyň, hereket etmegiň möhüm bolşy ýaly, peýdaly we tagamly iýmiti kabul etmek hem wajyp, hem lezzetli bolup durýandyr.

Uly höwes we söýgi bilen täze, ter, peýdaly önümlerden taýynlanan nahar bedenimizi kuwwatlylyk çeşmesi bilen üpjün edýär, hemme fiziologiki hadysalaryň kadaly geçmegine ýardam berýär, biziň keýpimizi çag edip, zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Akyldar Sokrat diýmişleýin, "Iýmek üçin ýaşamaly däl-de, ýaşamak üçin iýmeli".

Edil şol maksat bilen, biziň "Sagdyn we tagamly nygmatlar" bölümimizde ussat aşpez tarapyndan hödürlenýän dürli näz-nygmatlaryň taýynlanyş usullary Siz we maşgalaňyz üçin peýdaly we tagamly bolup, göwnüňizden turar diýip tama edýäris.

Hemde okyjylary öz halaýan, sagdyn we tagamly nygmatlarynyň taýynlanyş usuly bilen saýtda paýlaşmaklaryna çagyrýarys.

Nygmatlaryň taýynlanşy barada maglumaty This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it iberiň!