Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn iýmitlenme we berhiz Sagdyn iýmit
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 PAGTA ÝAGYNYŇ PEÝDASY WE ZYÝANLY TARAPLARY Hyzmatdaşymyz 684
2 DOGRY IÝMITLENIP HORLANMAGYŇ SYRLARY Yslam Weliýew - sport türgeni 1698
3 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY WE BIZIŇ ENDIKLERIMIZ Lukman 1196
4 KADALY WE DOGRY IÝMITLENME NAME? BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNYŇ TAÝYNLAN BÝULLETENINDEN Lukman 1989
5 ŞEKERIM ŞEKER... NÄÇE IÝSEM AMAN GALARKAM? Maral Nazarowa 2355
6 ET, SEN NIRELERDE ÖNÜP-ÖSDÜŇ? Maral Nazarowa 3058
7 "IŞDÄŇIZ AÇYK BOLSUN!" ÝA-DA ONUŇ ÜÇIN BERJAÝ ETMELI 9 DÜZGÜN Lukman 2695
8 “BÜZMEÇDE ET, GATYKDA SÜÝT BOLMASA...” Lukman 2301
9 GARYN SALMAZLYGYŇ DÜZGÜNLERINI BILÝÄRSIŇIZMI? Lukman 4473
10 SAGLYK ÜÇIN ZYÝANLY IÝMIT ÖNÜMLERI Lukman 5121
11 BEDENIŇ AGRAMYNY NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY Lukman 7756
12 ET BARADA BIRNÄÇE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 3982
13 IŞDÄNI PESELTMEGIŇ USULLARY Lukman 12032
14 IÝMIT GARYNDYLARY: HOWPLUMY ÝA-DA HOWPSUZ? Lukman 2484
15 HOZLARYŇ WE MAŇYZLARYŇ PEÝDASY Lukman 3057
16 TURPUŇ ŞYPABERIJILIK HÄSIÝETI Lukman 3405
17 TÄZE ÝYLYŇ BEREKETLI SAÇAGY Lukman 4340
18 BAL – LUKMANÇYLYGYŇ ÖZENI WE BAŞLANGYJY Lukman 3445
19 SAGDYN IÝMIT Lukman 3378
20 BEHI Lukman 2285
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2