Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn iýmitlenme we berhiz Sagdyn iýmit
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 PAGTA ÝAGYNYŇ PEÝDASY WE ZYÝANLY TARAPLARY Hyzmatdaşymyz 1094
2 DOGRY IÝMITLENIP HORLANMAGYŇ SYRLARY Yslam Weliýew - sport türgeni 2082
3 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY WE BIZIŇ ENDIKLERIMIZ Lukman 1392
4 KADALY WE DOGRY IÝMITLENME NAME? BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNYŇ TAÝYNLAN BÝULLETENINDEN Lukman 2262
5 ŞEKERIM ŞEKER... NÄÇE IÝSEM AMAN GALARKAM? Maral Nazarowa 2563
6 ET, SEN NIRELERDE ÖNÜP-ÖSDÜŇ? Maral Nazarowa 3231
7 "IŞDÄŇIZ AÇYK BOLSUN!" ÝA-DA ONUŇ ÜÇIN BERJAÝ ETMELI 9 DÜZGÜN Lukman 2920
8 “BÜZMEÇDE ET, GATYKDA SÜÝT BOLMASA...” Lukman 2477
9 GARYN SALMAZLYGYŇ DÜZGÜNLERINI BILÝÄRSIŇIZMI? Lukman 4776
10 SAGLYK ÜÇIN ZYÝANLY IÝMIT ÖNÜMLERI Lukman 5571
11 BEDENIŇ AGRAMYNY NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY Lukman 8799
12 ET BARADA BIRNÄÇE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 4303
13 IŞDÄNI PESELTMEGIŇ USULLARY Lukman 13726
14 IÝMIT GARYNDYLARY: HOWPLUMY ÝA-DA HOWPSUZ? Lukman 2657
15 HOZLARYŇ WE MAŇYZLARYŇ PEÝDASY Lukman 3295
16 TURPUŇ ŞYPABERIJILIK HÄSIÝETI Lukman 3747
17 TÄZE ÝYLYŇ BEREKETLI SAÇAGY Lukman 4588
18 BAL – LUKMANÇYLYGYŇ ÖZENI WE BAŞLANGYJY Lukman 3696
19 SAGDYN IÝMIT Lukman 3616
20 BEHI Lukman 2457
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2