Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn iýmitlenme we berhiz Sagdyn iýmit
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 PAGTA ÝAGYNYŇ PEÝDASY WE ZYÝANLY TARAPLARY Hyzmatdaşymyz 876
2 DOGRY IÝMITLENIP HORLANMAGYŇ SYRLARY Yslam Weliýew - sport türgeni 1818
3 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY WE BIZIŇ ENDIKLERIMIZ Lukman 1259
4 KADALY WE DOGRY IÝMITLENME NAME? BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNYŇ TAÝYNLAN BÝULLETENINDEN Lukman 2088
5 ŞEKERIM ŞEKER... NÄÇE IÝSEM AMAN GALARKAM? Maral Nazarowa 2428
6 ET, SEN NIRELERDE ÖNÜP-ÖSDÜŇ? Maral Nazarowa 3129
7 "IŞDÄŇIZ AÇYK BOLSUN!" ÝA-DA ONUŇ ÜÇIN BERJAÝ ETMELI 9 DÜZGÜN Lukman 2765
8 “BÜZMEÇDE ET, GATYKDA SÜÝT BOLMASA...” Lukman 2359
9 GARYN SALMAZLYGYŇ DÜZGÜNLERINI BILÝÄRSIŇIZMI? Lukman 4578
10 SAGLYK ÜÇIN ZYÝANLY IÝMIT ÖNÜMLERI Lukman 5275
11 BEDENIŇ AGRAMYNY NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY Lukman 8096
12 ET BARADA BIRNÄÇE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 4090
13 IŞDÄNI PESELTMEGIŇ USULLARY Lukman 12624
14 IÝMIT GARYNDYLARY: HOWPLUMY ÝA-DA HOWPSUZ? Lukman 2535
15 HOZLARYŇ WE MAŇYZLARYŇ PEÝDASY Lukman 3130
16 TURPUŇ ŞYPABERIJILIK HÄSIÝETI Lukman 3544
17 TÄZE ÝYLYŇ BEREKETLI SAÇAGY Lukman 4432
18 BAL – LUKMANÇYLYGYŇ ÖZENI WE BAŞLANGYJY Lukman 3540
19 SAGDYN IÝMIT Lukman 3465
20 BEHI Lukman 2340
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2