Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn iýmitlenme we berhiz Sagdyn iýmit
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 PAGTA ÝAGYNYŇ PEÝDASY WE ZYÝANLY TARAPLARY Hyzmatdaşymyz 999
2 DOGRY IÝMITLENIP HORLANMAGYŇ SYRLARY Yslam Weliýew - sport türgeni 1965
3 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY WE BIZIŇ ENDIKLERIMIZ Lukman 1332
4 KADALY WE DOGRY IÝMITLENME NAME? BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNYŇ TAÝYNLAN BÝULLETENINDEN Lukman 2179
5 ŞEKERIM ŞEKER... NÄÇE IÝSEM AMAN GALARKAM? Maral Nazarowa 2500
6 ET, SEN NIRELERDE ÖNÜP-ÖSDÜŇ? Maral Nazarowa 3184
7 "IŞDÄŇIZ AÇYK BOLSUN!" ÝA-DA ONUŇ ÜÇIN BERJAÝ ETMELI 9 DÜZGÜN Lukman 2847
8 “BÜZMEÇDE ET, GATYKDA SÜÝT BOLMASA...” Lukman 2413
9 GARYN SALMAZLYGYŇ DÜZGÜNLERINI BILÝÄRSIŇIZMI? Lukman 4674
10 SAGLYK ÜÇIN ZYÝANLY IÝMIT ÖNÜMLERI Lukman 5393
11 BEDENIŇ AGRAMYNY NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY Lukman 8466
12 ET BARADA BIRNÄÇE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 4197
13 IŞDÄNI PESELTMEGIŇ USULLARY Lukman 13220
14 IÝMIT GARYNDYLARY: HOWPLUMY ÝA-DA HOWPSUZ? Lukman 2599
15 HOZLARYŇ WE MAŇYZLARYŇ PEÝDASY Lukman 3210
16 TURPUŇ ŞYPABERIJILIK HÄSIÝETI Lukman 3649
17 TÄZE ÝYLYŇ BEREKETLI SAÇAGY Lukman 4515
18 BAL – LUKMANÇYLYGYŇ ÖZENI WE BAŞLANGYJY Lukman 3604
19 SAGDYN IÝMIT Lukman 3539
20 BEHI Lukman 2397
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2