Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn iýmitlenme we berhiz Sagdyn iýmit
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 PAGTA ÝAGYNYŇ PEÝDASY WE ZYÝANLY TARAPLARY Hyzmatdaşymyz 1523
2 DOGRY IÝMITLENIP HORLANMAGYŇ SYRLARY Yslam Weliýew - sport türgeni 2692
3 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY WE BIZIŇ ENDIKLERIMIZ Lukman 1714
4 KADALY WE DOGRY IÝMITLENME NAME? BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNYŇ TAÝYNLAN BÝULLETENINDEN Lukman 2757
5 ŞEKERIM ŞEKER... NÄÇE IÝSEM AMAN GALARKAM? Maral Nazarowa 2942
6 ET, SEN NIRELERDE ÖNÜP-ÖSDÜŇ? Maral Nazarowa 3514
7 "IŞDÄŇIZ AÇYK BOLSUN!" ÝA-DA ONUŇ ÜÇIN BERJAÝ ETMELI 9 DÜZGÜN Lukman 3188
8 “BÜZMEÇDE ET, GATYKDA SÜÝT BOLMASA...” Lukman 2718
9 GARYN SALMAZLYGYŇ DÜZGÜNLERINI BILÝÄRSIŇIZMI? Lukman 5068
10 SAGLYK ÜÇIN ZYÝANLY IÝMIT ÖNÜMLERI Lukman 6027
11 BEDENIŇ AGRAMYNY NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY Lukman 9719
12 ET BARADA BIRNÄÇE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 4698
13 IŞDÄNI PESELTMEGIŇ USULLARY Lukman 14839
14 IÝMIT GARYNDYLARY: HOWPLUMY ÝA-DA HOWPSUZ? Lukman 2920
15 HOZLARYŇ WE MAŇYZLARYŇ PEÝDASY Lukman 3602
16 TURPUŇ ŞYPABERIJILIK HÄSIÝETI Lukman 4111
17 TÄZE ÝYLYŇ BEREKETLI SAÇAGY Lukman 4955
18 BAL – LUKMANÇYLYGYŇ ÖZENI WE BAŞLANGYJY Lukman 4098
19 SAGDYN IÝMIT Lukman 3973
20 BEHI Lukman 2738
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2