Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn iýmitlenme we berhiz Bedeni sagaldyjy maşklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 GÜNDE ORTAÇA BIR SAGAT MAŞK ETMEK, ÝÜREK KESELLERINIŇ DÖREME HOWPUNY PESELDIP BILER Hyzmatdaşymyz 2034
2 SPORT BILEN MEŞGULLANMAKDA GADAGAN EDILÝÄN 10 DÜZGÜN Lukman 4667
3 PYÝADA ÝÖREMEGIŇ PEÝDASY Lukman 5027
4 BIL ÜÇIN 6 MAŞK: GARNY AÝYRMAGYŇ WE HALAHUPY AÝLAMAGYŇ DOGRY USULY Lukman 5050